Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP BAKIM YÖNETİMİ MODÜLÜ (MNT)

caniasERP MNT (Maintenance) – Bakım Yönetimi Modülü görevi, tesislerin ve teknik sistemlerin hedeflenen işlevsel yeterlilikte çalışmalarını sürdürmek veya devre dışı kalmaları halinde bunları tekrar devreye sokmaktır

 caniasERP ile Bakım Yönetimi Modülü (MNT) 

Bu modül, sistem kesintilerinin önlenmesi ve makine kullanım sürelerinin uzatılmasının yanı sıra; bakım çalışmalarının verimli şekilde ger­çekleştirilmesi, iş akışlarının güvenceye alınması sağlanır ve iş güvenliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunulur. caniasERP Bakım Yönetimi Modülü (MNT) genel sistem içindeki yeri grafikte gösterilmiştir.

Periyodik Bakım

Periyodik veya düzenli bir bakımda, teknik sistemlerin işlevsel bütünlüğünü korumak amacıyla planlı ve önleyici bakım çalış­maları gerçekleştirilir.

Bakım çalışmalarını düzgün şekilde gerçekleştirmek için güncel olarak kullanılmakta olan sistemlerin ve cihazların ERP siste­minde bakım nesnesi olarak oluşturulmaları gerekir. Bu neden­le her bir bakım nesnesi için bakım yöntemleri tanımlanır ve caniasERP Rotalar ve İş Merkezleri modülünde gerekli çalışma adımları tanımlanır. Ayrıca makine tipi (örn. paketleme üni­tesi) ve periyodik bakım aralığı (örn. haftalık, aylık veya yıllık) caniasERPTemel Veriler modülünde ve sistemin seri numarası ise caniasERP Bakım Yönetimi Modülü (MNT) içine kaydedilir. Bu kayıtlar, her bir seri numarası için sistemde tanımlanan verilere göre bakım planları oluşturulmasını sağlar.

Planlama işlemi kullanıcı tarafından yapilabileceği gibi otoma­tikleştirilmiş olarak düzenli periyotlarlada yapilabilir.

Planlama süreci, yapilacak periyodik kontrolün türüne ve peri­yoduna göre otomatik olarak yapılır ve birer bakım planı olarak kayıt altına alınır. Bakım planları Bakım modülü altında izlene­bilir.

Planlamacı oluşturulan bakım planlarını uygulamak isterse, ilg­li bakım planlarını onaylayarak Bakım iş emrine dönüştürebilir. Oluşturulan bakım iş emirleri Bakım Yönetimi uygulaması ile takip edilir ve uygulanır. Eğer ilgili Bakım planları onaylanmaz ise yapilması gereken bakım işlemi bir sonraki planlama süre­cinde tekrar önerilir.

 

Arıza Durumlarında Onarım

Arıza durumlarından sonraki onarımlarda, bir defa ortaya çı­kan geçici arıza mesajları ve sistemdeki teknik işlevselliği geri getirebilmek için kısa vadeli olarak gerçekleştirilecek onarım çalışmaları kayıt altına alınır.

Beklenmeyen durma hallerinde genellikle ikame sistemlere geçilmesi gerekir; fazla mesai yapılması gerekebilir ve dolayı­sıyla maliyetler de artar. Bu nedenle, periyodik olmayan bu tip bakımlarda şirketin çok hızlı şekilde tepki verebilmesi gerekir.

Örneğin telefonla bir arıza bildirildiğinde bu arızanın sisteme hemen kaydedilmesi gerekir. Oluşturulan arıza mesajından, bu sistemin bakımı ile ilgili (periyodik bakımdaki gibi tanımlana­rak) kayıtlı genel bilgiler temel alınarak bir bakım iş emri oluş­turulur. Emir oluşturulduktan sonra, bakım için ihtiyaç duyulan süre ve yedek parçalara ilişkin bilgi sahibi olunur.

Bakım Onayı

Bir bakım emri (periyodik bakım veya öngörülmemiş bir arıza olmasından bağımsız olarak) gerçekleştirildikten sonra, uygu­lanan önlem için caniasERP Bakım Yönetimi Modül (MNT) içinde bir onay verilir. Önlemin hangi sistem için uygulandığı, ne kadar zaman­da gerçekleştirildiği ve varsa hangi yedek parçaların takıldığı bu şekilde sisteme kaydedilir.

Yedek Parçaların Tedariği

Bir sistem için düşünülebilecek tüm yedek parçalar caniasERP Ürün Ağaçları modülünde kaydedilir. Kullanılan bu bileşenler, onay zamanında canias ERP Stok Yönetimi modülü aracılığıyla otomatik olarak stoktan çıkartılır. Parçaların, kullanılabilir stok­tan manuel olarak çıkartılması da mümkündür.

Bir bakım veya onarım çalışması ile ilgili eksik yedek parçala­rın tedarik edilmeleri gerekir. Bunun için caniasERP Satınalma modülünde, otomatik veya manuel olarak bir satınalma isteği işlemi başlatılır. Sipariş edilen parçalar teslim edildiğinde, bun­lar caniasERP Stok Yönetimi modülünde mal girişi ve dolayısıyla kullanılabilir stok olarak kaydedilir ve gerekli bakım için kulla­nılabilmeleri mümkün olur.

Değerlendirmeler ve Analizler

Bakım amacıyla toplanmış tüm mevcut bilgiler, gelecekteki bakım planlarının daha iyi yapılması ve yürütülmesi için temel alınabilir. Çeşitli değerlendirmeler sayesinde şirket, teknik sis­temlerinin bakımını öngörülü şekilde yapma ve iş akışlarını za­manında güvenceye alma olanağına sahip olur.

Masraf kontrolü amacıyla, gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları için caniasERPMaliyet modülünde (caniasERP Üre­tim Planlaması ve Kontrolü modülü ile bağlantılı olarak) nihai maliyet hesaplamaları oluşturulabilir. Gerçekleştirilen bakım iş emirlerine ilişkin masraflar, geçerli saat ücreti oranları ile onay sırasında girilen süreler çarpılarak hesaplanır.

Ayrıca çeşitli analizler de gerçekleştirilebilir. Bunun için gerekli olan temel veriler, bakım ve onarım iş emirlerindeki onaylar­dan ve periyodik kontrol listelerinden alınır. Bu belgeler, ba­kım dönemi sona erdikten sonra bu dönemde ortaya çıkan şikayetler ve bakım çalışmaları hakkında bilgiler içerir. Bu gibi değerlendirmeler sayesinde şirket, gerçekleştirilen bakım ça­lışmalarına ilişkin nedenler, çözümler ve harcanan zamanlar ile ilgili bilgiye sahip olur.

 

Entegrasyonun Avantajları

caniasERP yazılımının büyük bir avantajı da tüm işlev alanlarıyla kusursuz bir entegrasyona sahip olmasıdır. Sistemdeki diğer modüller ile herhangi bir arayüz gerekmeden bağlantı kuru­labilmesi sayesinde veriler güncel tutulur ve bakım veya müş­teri hizmeti için gerekli olan süreçler otomatik olarak başlatılır. Böylece ürün ağaçları, çalışma planları/işyerleri ve ana veriler ile ilgili modüllerde kaydedilen bilgiler, bakım planlamasının oluşturulması için bir veri temeli oluşturur. Bunun üzerine sistem tarafından önerilen bakım planları; Malzeme İhtiyaç Planlaması, Bakım Yönetimi ve Üretim Planlaması ve Kontro­lü modüllerinde gerçekleştirilir. Bunun için gerekli olan yedek parçaların yönetilmesi, stok yönetimi ve satınalma işlev alan­larının yardımıyla caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlama modülü tarafından gerçekleştirilir.

Teknik sistemlerin uzun süre yüksek performans ile kullanı­labilmesi için önleyici bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle gerekli bakım planlarına ilişkin bil­giler ilgili tüm modüllerden, erkenden edinilir; önlemler etkin şekilde uygulanır ve verimlilik güvence altına alınır.

 

MNT  modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Üretim Planlaması - PRD
Satınalma - PUR
Ürün Ağaçları - BOM
Stok Yönetimi - INV
Servis Yönetimi - SRV
Temel Veriler - BAS
Kapasite Planlama - CAP
Rotalar ve İş Merkezleri - ROU
Kalite Yönetimi Sistemi - QLT
Standart Maliyet - CAL
Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP
Bakım Yönetimi - MNT


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.