Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP FİNANS YÖNETİMİ – BÜTÇELEME (BUD)

Bütçeleme, işletmeye ilişkin bir planlama süreci, maliyet muhasebesi ve kontrol kapsamındaki önemli görevlerden biridir. caniasERP BUD (Budget) – Bütçeleme Modülü (BUD) satış ilişkili bir bakış açısıyla satış planlaması yapar.

canias ERP ile Bütçeleme Modülü (BUD)

Modül, Finansal Mu­hasebe (hesap düzeyinde) veya maliyet muhasebesi (maliyet çeşitleri/maliyet merkezleri düzeyinde) temelli planlama çalış­malarını da kapsar.

Bütçelemenin önemli bir amacı, planlanan ve fiili değerleri kar­şılaştırarak denetlenen süreçleri (örn.maliyetlerin düşürülmesi amacıyla) yola sokmaktır. caniasERP Bütçeleme Modülü (BUD), yılları referans alır. Modül aracılığıyla yıllık plan dâhilinde tüm aylara ilişkin ayrıntılı bilgiler de edinilebilir. Her bir mali yıl için iste­nen sayıda bütçe planı birlikte yapılabilir ve bu bütçe planla­rından biri "fiili bütçe" olarak tanımlanabilir. Ayrıca geçmişteki plan/fiili verileri, yeni planların oluşturulması amacıyla bütçe sorumlularına aktarılabilir. Bütçeleme Modülü (BUD) ile diğer işlev alanlarının bağlantısı, planlama sürecini daha verimli kılar. Modülün genel sisteme olan entegrasyonu grafikte gösterilmiştir.

Satış Planlaması

Satış planlaması, planlamanın yapılacağı alanın gerektirdiği dü­zeyde ayrıntılandırılabilir; malzemeler ve müşteriler temel alı­narak en alt düzeyde gerçekleştirilebilir. Bu durum kullanıcının, hangi müşterinin hangi malzemeden ne kadar alacağına ilişkin tahminde bulunabileceği anlamına gelir. Diğer yandan caniasERP Bütçeleme Modülü (BUD) içerisinde, satış rakamlarının daha az ayrıntıyla planlanması; müşteri ve/veya malzeme grupları düzeyinde özetlenmesi de mümkündür. Planlama kapsamından bağımsız olarak, plan değerleri birer yıllık değer olarak kaydedilebilir; önceden tanımlanmış dağıtım işlevi yardımıyla ilgili aylara bö­lünebilir. Ayrıca Bütçeleme Modülü (BUD) içerisindeki aktarım işlevi, satış odaklı oluşturulan satış planından üretim planı türetilmesine de olanak sağlar. Ürün ağaçları ve çalışma planları analiz edile­rek, üretim için planlanan satınalma siparişi miktarları ve hiz­met türleri, üretim planından tekrar oluşturulabilir.

Mali Planlama

Oluşturulan satış ve üretim planları, işletmenin mali planla­masına kaynak oluşturur. Finansal muhasebe temel alınarak gerçekleştirilen bu planlama, caniasERP Bütçeleme Modülü (BUD) odak noktasıdır. Satış miktarlarının planlanmasına benzer şe­kilde, Finansal Muhasebe'deki her bir hesap için aylık bir plan değeri tanımlanabilir. caniasERPMaliyet Muhasebesi modülün­de ihtiyaca göre değerlendirilebilmeleri için bu verilerin, değiş­tirilebilmesi mümkündür. Genellikle değerler, maliyet merkez­leri ve maliyet çeşitleri düzeyine kadar ayrıştırılır.

Raporlama

caniasERP Bütçeleme Modülü (BUD) kapsamında çeşitli analizlere im­kan veren standart raporlar mevcuttur:

  • Satış rakamları için plan/fiili karşılaştırması
  • Planlanan bilanço/kâr ve zarar hesabı (Finansal Muhasebe)
  • Planlanan maliyet dağıtım tablosu (Maliyet Muhasebesi)

caniasERPFinansal Muhasebe modülündeki raporlama aracın­da, muhasebe ilişkili plan verileri mevcut olduğundan, müş­teriye özel değerlendirmeler yapılabilir. Gerekli bilgiler (örn. planlanmış maliyet hesaplaması verileri), caniasERP  içinde stan­dart olarak bulunan Çevrimiçi Analitik İşleme/İş Zekası modü­lünde hazırlanabilir.

DİĞER MODÜLLER İLE BAĞLANTI

Bütçeleme Modülü (BUD) bileşenlerinin genel sisteme bütünüyle entegre ve diğer modüllerle bağlantılı bir yapıya sahip olması, kullanıcılara sayısız avantaj sunar. Böylece caniasERPBütçele­me modülündeki planlanan satış rakamları için caniasERP Sa­tış modülündeki fiili veriler kullanılabilir. Planlanan rakamlar geçmişteki satış rakamları ile doğrudan bağlantısı olmadan ta­nımlanırsa kullanıcılar, satış fiyatı listelerinden, planlanan satış fiyatlarını aktarabilir. Bütçeleme çerçevesinde oluşturulan plan değerleri, caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünde dikkate alınabilir; ilişkili süreçlerde kullanılabilir. Bunlar ayrıca raporlama için fiili değerler ile karşılaştırılabilir ve sapma ana­lizleri için bir altyapı oluşturur. Muhasebe ve raporlama plan­lamalarında, caniasERP Finansal Muhasebe veya caniasERPMali­yet Muhasebesi modüllerinde yer alan geçmiş fiili değerler de kullanılabilir.

 

BUD modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Finansal Muhasebe - FIN
Sabit Kıymet Yönetimi - AST

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Maliyet Merkezleri Muhasebesi - COS
Finansal Muhasebe - FIN
Bütçeleme - BUD
Satış Yönetimi - SAL
Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.