Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP DEPO YÖNETİMİ MODÜLÜ (WMS)

caniasERP WMS (Warehouse Management System) – Depo Yönetimi Modülü, kullanıcıyı tüm malzeme hareketlerini işlenmesi konusunda destekler ve depo hareketlerinin en kolay şekilde, otomatik olarak yönetilmesini sağlar.

 caniasERP ile Depo Yönetimi Modülü (WMS) 

Bu modül, sistem kesintilerinin önlenmesi ve makine kullanım sürelerinin uzatılmasının yanı sıra; bakım çalışmalarının verimli şekilde ger­çekleştirilmesi, iş akışlarının güvenceye alınması sağlanır ve iş güvenliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunulur. Aşağıdaki say­fada yer alan grafikte, bakım modülünün genel sistem içindeki yeri ve diğer işlev alanlarıyla olan bağlantıları açıklanmıştır.

caniasERP Depo Yönetimi Modülü (WMS) sayesinde şirket, tüm depo adreslerine ve depo yerlerine bir genel bakış elde eder ve depo girişleri için en uygun hedef yeri ya da malzeme çıkışları için en uygun kaynağı otomatik olarak hesaplar. Böylece düzen­siz (kaotik) depolamada, sistem bileşenleri ile düzenli yapılar oluşturulur; şirkete özgü gereklilikler dikkate alınır ve malların depoya girmesi/depodan çekilmesi sırasında zaman tasarrufu sağlanır.

Sistemdeki diğer modüller ile bağlantılı olması, lojistik iş akış­larının daha verimli gerçekleştirilmesini sağlar ve envanter yö­netimi ile ilişkili diğer iş süreçlerini hızlandırır. caniasERP Depo Yönetimi Modülü (WMS) sistem entegrasyonu grafikte gösterilmiştir.

 

Düzensiz Depolarda Düzen

Şirketin sahip olduğu tüm depolar caniasERP Depo Yönetimi Modülü (WMS) üzerinde, depo/stok yeri adresi düzeyine kadar ayrıntılı olarak oluşturulur. Kullanıcı, hangi malzemelerin hangi depo/stok yerinde ve ne miktarda mevcut olduğunu kesin olarak bilir. Modül, tüm depo/stok yeri adreslerini en verimli şekilde kullanma ve birden çok depo/stok yerinde tutulan malzeme stoklarını yönetme konusunda kullanıcıya destek olur.

Stok Hareketlerinin Başlama Nedenleri

Depodaki fiziksel stok hareketleri sistem içindeki bir başka bel­geden (satınalma, satış, üretim vs.) tetiklenebilir:

  • caniasERP  Satınalma modülü aracılığıyla gerçekleştirilen bir satınalma siparişinden sonraki mal teslimatı (mal girişi)
  • caniasERP Satış modülü tarafından oluşturulan bir irsaliye için teslimat (mal çıkışı)
  • Malzemelerin, caniasERP  Üretim Planlaması ve Kontrolü mo­dülünde oluşturulan bir üretim emri için gerekli olan üre­tim tedarik alanına tedarik edilmesi (mal çıkışı) sırasındaki çıkış kaydı.
  • caniasERP Üretim Planlaması ve Kontrolü modülünde oluştu­rulan bir üretim emri doğrultusunda üretimi tamamlanmış malların depoya yerleştirilmesi (mal girişi) sırasındaki giriş kaydı.

 

Depo siparişlerinin işlenmesi sırasında, caniasERP  Temel Veriler modülünde saklanan depo yönetimi bilgileri kullanılır. Bun­lar arasında örneğin, malzemelere ait ölçüler, ağırlıklar, depo grupları ve koşul grupları yer alır. caniasERP  Stok Yönetimi mo­dülü ayrıca, depo yönetimi ile ilgili bilinen rutin çalışmalar için de bir altyapı oluşturur.

 

Depo Siparişlerinin Otomatik Oluşturulması

caniasERPDepo Yönetimi Modülü (WMS) üzerinde uygulanan otomasyonlar, (özellikle üretim modülü ile birlikte kullanıldıklarında) üretim iş akışlarının kolaylaştırılması konusunda son derece kayda değer avantajlar sağlar. Bir ticari işlem gerçekleştirildiğinde, depo yö­netimi modülünde ilgili süreçler harekete geçer. Bir satınalma siparişini takip eden mal girişleri, öncelikle toplama alanı ola­rak tanımlanmış bir depo/stok yerine kaydedilir. Burada, mal­ları nihai bir depo/stok yerinde depolamak amacıyla caniasERP Depo Yönetimi Modülü (WMS) tarafından otomatik olarak bir yerleş­tirme emri oluşturulur. Böylece tedarikçiler tarafından teslim edilen veya şirket içinde üretilen malların hızlı ve kolay bir şe­kilde depoya yerleştirilmeleri garanti edilmiş olur.

Müşteri siparişinin işlenmesi çerçevesinde, malların depodan çıkıp bir toplama alanına hareket etmelerini sağlamak için, ir­saliyeler kaydedilirken otomatik toplama emirleri oluşturula­bilir. Ayrıca bu şekilde başlatılan toplama emirleri ile üretimde kullanılacak hammaddelerin tam zamanında, en doğru işyerin­de olmaları da garanti edilmiş olur.

Sistem, oluşturulan yerleştirme / toplama emirlerini temel ala­rak bir öneri listesi oluşturur. Bu listede, uygun depo/stok yeri adreslerine ilişkin kullanıcı tarafından konfigüre edilebilecek olan bir sıralama yer alır.

 

Kapsamlı Ölçütler ile İşleme

Sistem, malların depoya yerleştirilmesi veya depodan çıkar­tılması için depo/stok yeri önerilerinde bulunur. Siparişe özel olarak kaydedilen ölçütler temel alınarak, yönetilecek depo yerine ilişkin olarak her seferinde en uygun alternatif ve diğer mantıklı alternatifler önerilir. Listedeki önerilerin uygulanıp uy­gulanmayacağı ve uygulanacaksa hangi önerinin uygulanacağı ile ilgili karar, sonuçta tamamen sorumlu depo yöneticisinin inisiyatifindedir.

Ölçütler bireysel olarak tanımlanabilir ve genellikle aşağıdaki konular ile ilgili olur:

  • Mesafe (en kısa yol)
  • Depoya giriş/depodan çıkış için boş/dolu depo yeri tercihi
  • Her depo yeri için yalnızca bir ürüne izin verme
  • FIFO prensibi veya benzeri yöntemler
  • Depo yerlerinin önceliklendirilmesine yönelik bireysel ko­şullar (kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir)

 

Ayrıca depo ilişkili koşul grupları (örn. soğuk depo, tehlikeli madde deposu veya küçük parça deposu) da oluşturulabilir. Böylece özel malzemelerin gerektiği gibi depolanabilmesine ilişkin tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi garanti edilmiş olur.

Listedeki bir toplama/yerleştirme önerisi uygulanacaksa depo çalışanı tarafından fiziksel mal hareketi gerçekleştirilir ve yapı­lan işlem sisteme bildirilir. Buradaki bildirim işlemi, sabit bil­gisayarlı bir çalışma yerinden veya mobil bir cihaz aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

 

Mobil Kullanım

" caniasERP Warehouse Management Mobile“ uygulaması yar­dımıyla ve mobil veri giriş cihazları (MDE'ler) kullanılarak bulu­nulan yerden bağımsız şekilde toplama ve yerleştirme emirleri işlenir ve stok hareketleri kaydedilir. Bu veriler gerçek zamanlı caniasERP Stok Yönetimi modülüne ve caniasERP Depo Yöne­timi modülüne aktarılır. Bu sistemin tutarlılığına büyük katkı sağlar.

Barkod okuyucuların kullanılması, irsaliye veya satınalma si­parişi numaralarının herhangi bir yerde bulunmak zorunda kalınmadan taranmasına, mal çıkışının/girişinin veya malzeme stok transferinin kaydedilmesine olanak sağlar. Burada ilgili barkodun içerdiği veriler, kullanıcı tarafından kolayca konfigüre edilebilir. Sistem ile doğrudan bağlantı kurulması sayesinde, toplama işleminin durumu sürekli izlenir ve kullanılabilir depo stoku ne zaman istenirse görüntülenebilir. Böylece teslim ede­bilirlik ile ilgili anında bir görüş elde edilir. Bu çözüm sayesinde, kullanıcı depoda her zaman hareket halinde olabilir ve mal ha­reketlerini son derece kolay bir şekilde doğrudan bulunduğu yerden yönetebilir.

 

Entegrasyonun Avantajları

caniasERPDepo Yönetimi Modülü (WMS) ERP sistemine bütünüyle en­tegredir. Yazılımdaki diğer modüller ile arayüz olmadan bağlan­tı kurulduğu için, depo yönetimi ile ilgili tüm veriler her zaman güncel tutulur. Satınalma, Satış, Üretim Yönetimi gibi diğer mo­düller tarafından, depodaki fiziksel mal hareketleri ve bunlara ait ilgili süreçler otomatik olarak başlatılır ve caniasERP Temel Veriler modülünde kaydedilen bilgiler kullanılarak işlenir.

Gerçekleştirilen toplama veya yerleştirme işleminin sonuçları, caniasERP  Stok Yönetimi modülü aracılığıyla kaydedilir. Ayrı­ca entegre kapasite kontrolü sayesinde, tüm depo yerlerinin mümkün olan en iyi şekilde kullanılması ve gereksiz şekilde yer kaybedilmemesi de garanti edilmiş olur.

Yaklaşmakta olan mal hareketleri ile ilgili bilgileri (satış siparişi, üretim planı gibi vb.) erkenden sunar, bunları en etkin şekilde uygular ve depodaki verimliliği optimize eder.

 

WMS  modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Üretim Planlaması - PRD
ÜRETİM PLANLAMASI - PRD
Satınalma - PUR
SATINALMA - PUR
Stok Yönetimi - INV
STOK YÖNETİMİ - INV
Temel Veriler - BAS
TEMEL VERİLER - BAS
Satış Yönetimi - SAL
SATIŞ YÖNETİMİ - SAL
Depo Yönetimi - WMS
DEPO YÖNETİMİ - WMS


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.