Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP FİNANS YÖNETİMİ – FİNANSAL MUHASEBE MODÜLÜ (FIN)

caniasERP FIN (Financial Accounting) – Finansal Muhasebe Mo­dülü, kapsadığı “Genel Muhasebe”, “Alacaklar Muhasebesi”, “Borçlar Muhasebesi”, “Yönetim Muhasebesi”, “Maliyet Mu­hasebesi”, “Sabit Kıymetler Muhasebesi” ve “Bütçeleme” alt modülleri ile üretim yapan, hizmet sunan veya nihai ürün tica­reti yapan işletmelerin resmi veya yönetimsel tüm ihtiyaçları­na cevap verecek şekilde geliştirilmiş ve kurgulanmıştır.

caniasERP ile Finansal Muhasebe Modülü (FIN)

Finansal Muhasebe Mo­dülü (FIN), kapsadığı “Genel Muhasebe”, “Alacaklar Muhasebesi”, “Borçlar Muhasebesi”, “Yönetim Muhasebesi”, “Maliyet Mu­hasebesi”, “Sabit Kıymetler Muhasebesi” ve “Bütçeleme” alt modülleri ile üretim yapan, hizmet sunan veya nihai ürün tica­reti yapan işletmelerin resmi veya yönetimsel tüm ihtiyaçları­na cevap verecek şekilde geliştirilmiş ve kurgulanmıştır.

Bu modülün en güçlü yanı, bü­tün bunları işletmenin ihtiyaç duyabileceği birçok “muhasebe standardında” (örn. TMS, UFRS, USGAAP veya özel yönetim muhasebeleri amaçlı); ayrı kurulum, kurgulama, veri tabanı veya mükerrer kayıt girişi gerektirmeden, akıcı ve verimli bir şekilde yapabilmesi ve raporlayabilmesidir.

 

Modülün temel işlevlerinden bazıları şöyledir :

 • Ticari olayları ve bunların belgelerini, kendi işlem döviz bil­gileri ile uygulanan mevzuatlara uygun şekilde kayıt altına alma (resmi “genel muhasebe” gereklerini yerine getirme)
 • Resmi defter, e-Defter, beyanname, e-Beyanname veya mali tabloları hazırlama, e-Devlet kapsamında dijital or­tamda mühürleme ve sunma.
 • Ticari alacakları ve ticari borçları, caniasERP Satış ve caniasERP Fatura Kontrolü modülleri ile gerçek zamanlı veya toplu entegrasyon ile kapsamlı şekilde yönetebilme (açık bakiye, alacak/borç yaşlandırma, analiz etme, müşteri borç bilgi­lendirme ve toplu uyarı mektupları).
 • caniasERP Sabit Kıymetler modülü ile gerçek zamanlı en­tegrasyonu sayesinde, aylık amortisman giderlerinin mu­hasebeleştirilmesi; tam veya birçok zamanlı kısmi satışın, hurdaya çıkışın ilgili muhasebe belgelerinin otomatik oluş­turulması. Aday sabit kıymet ve masraflarının ilgili döne­min muhasebe kayıtlarından otomatik tespiti ve işlemle­rinin yapılması.
 • caniasERP İnsan Kaynakları modülü ile tam entegrasyonu sa­yesinde aylık personel giderlerinin ve tahakkuklarının mu­hasebeleştirilmesi.
 • Alınan, verilen veya ciro edilen çek, senet, akreditif mek­tubu gibi vadeli kağıtları kayıt altına alma, bankaya tahsile çıkma, kırdırma, tahsilat veya adli takip statülerini takip etme, raporlama, otomatik muhasebe belgelerini oluştur­ma ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutma.
 • Hiçbir ödeme veya tahsilatınızı atlamamanız için “Finansal Hatırlatıcı” (Çek, senet, akreditif mektubu, sigorta poliçele­ri, vb. için, özel raporlarla, e-Posta ve/veya SMS mesajları ile tanımlanan tarih ve saatlerde, istenilen periyotlarla bil­gilendirme ve hatırlatma).

· Borç tahakkuklarını gerçekleşen tahsilatlar ile işlem dövizi veya yerel para biriminde finansal eşleştirmeye tabi tuta­rak borç kapatma, açık bakiye takibi, ilgili kambiyo karı/za­rarı, vade farkı muhasebe belgelerini otomatik oluşturma.

· Kapsamlı bir şekilde (yerel para birimi, raporlama, işlem veya hesap para birimi seçenekli) muavin defter, mizan, kesin mizan, bilanço, kar/zarar tablosu, nakit akış tabloları, vb. mali tablo ve listeleri kolayca alabilme. Standart kapsa­mındaki mali liste ve tabloların yanı sıra kendi kişiselleşti­rilmiş rapor ve tablolarınızı oluşturabilme.

· Muhasebe kayıtlarından ve henüz muhasebeye entegre olmamış ön muhasebe (satış, alım faturaları, siparişleri) belgelerinden resmi ve yönetsel nakit akım tabloları hazır­lama.

· Dönemsel ödemeler, sigorta prim veya leasing ödemeleri, kredi geri ödemeleri gibi işlemler için şablon belgenin bir kere oluşturulması ve zamanı gelince otomatik muhasebe­leleştirilmesi.

· Çalıştığınız bankalarla dijital entegrasyon. Swift MT940 standardında hesap hareketleri entegrasyonu, çek/senet entegrasyonu, toplu ödeme emirleri gönderim ve akıbet entegrasyonu.

 • Diğer ilgili modüllerle entegrasyonu ile gerçek zamanlı veya toplu belge oluşturmanın yanı sıra zengin, özelleştirilebilir “kayıt anahtarları” aracılığı ile hızlı, kontrollü ve kolay belge girişleri yapabilme.

 

 • Dönemsel Kur Değerleme” sonucu oluşan kambiyo kâr / zarar muhasebe belgelerinin, dövizli alacakların kur farkı faturalarının ve borç kaydı tahakkuk muhasebe belgeleri­nin otomatik oluşturulması.
 • Borç/alacak yaşlandırma, vade farkı ve adat ekstreleri, re­eskont hesaplama, ağırlıklı ortalama vade farkı hesaplama­ları raporları oluşturulması.
 • Kapsamlı “dönem sonu işlemleri”. Kapanış ve yeni dönem açılış belgelerinin rahat ve hızlıca oluşturulabilmesi.

RAPORLAMA

caniasERP Finansal Muhasebe Modülü (FIN), resmi veya yönetsel ihti­yaçları karşılamak için birçok hazır rapor sağlar. Standart rapor­lar zengin parametre ve opsiyonlarla sunulur; kolay kullanımlı sihirbazlar yardımı ile farklı ortamlara da (örn. excel, PDF, me­tin belgesi) aktarılabilirler.

Çok sayıdaki hazır rapordan bazıları şunlardır:

Hesap planı dökümleri, muhasebe belge dökümleri, kontrol listeleri, kapsamlı hesap hareket dökümleri, geçici ve kesin mizan, resmi defterler (baskılı kağıt veya onaylı e-Defter seçe­nekli), çek/senet bordroları ve tarihçeli yürütme listeleri, na­kit akım tabloları, e-Beyannameler, borçlu hesap bilgi ve uyarı mektupları, Ba ve Bs formları, KDV raporları, ithalatçı ve ihra­catçı firmalar için özel raporlar, yüklenilen KDV raporu, borç yaşlandırma raporları, tahsilat-ödeme raporları.

 

FIN modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Bütçeleme - BUD

BÜTÇELEME - BUD

Sabit Kıymet Yönetimi - AST

SABİT KIYMET YÖNETİMİ - AST

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Maliyet Merkezleri Muhasebesi - COS
MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ - COS
Finansal Muhasebe - FIN
FİNANSAL MUHASEBE - FIN
Stok Yönetimi - INV
STOK YÖNETİMİ - INV
Fatura Kontrolü - VER
FATURA KONTROLÜ - VER
Bütçeleme - BUD
BÜTÇELEME - BUD
Satış Yönetimi - SAL
SATIŞ YÖNETİMİ - SAL
Standart Maliyet - CAL
STANDART MALİYET - CAL
Sabit Kıymet Yönetimi - AST
SABİT KIYMET YÖNETİMİ - AST


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.