Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ MODÜLÜ (BPM)

caniasERP BPM (Business Process Management) – İş Süreçleri Yönetimi Modülü, şirketteki süreçleri düşük maliyet ve çabayla modelleme, otomatik başlatma ve sonrasında denetleme konusunda kullanıcıyı destekler.

 caniasERP ile İş Süreçleri Yönetimi Modülü (BPM) 

Bu modül sayesinde en baştan karmaşık ve heterojen yapıya sahip olan iş akışları optimize edilir ve bun­ların verimli şekilde yürütülmesi sağlanır. İş Süreçleri Yöneti­minin amacı genel olarak, bir şirketteki veya bağlantılı birçok şirketteki farklı süreçleri daha esnek ve hızlı şekilde düzenle­mek ve aynı zamanda bunlara ait potansiyel hata oluşması teh­likesini en aza indirmektir.

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi Modülü (BPM) sayesin­de, ERP sisteminde gerçekleştirilen işlemler yetkili kullanıcının kendisi tarafından şirketin özel gereksinimlerine göre uyarlanır. Süreç yönetimi modülü bütünüyle ERP'ye entegredir ve bu ne­denle ilgili işlev alanlarındaki tüm iş akışları için kullanılabilir. Grafikte caniasERP İş Süreçleri Yönetimi Modülü, genel sistem içinde gösterilmiştir.

 

Verimlilik ve Bireysellik

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi Modülünün amacı çekirdek süreçleri kullanmak, bunlara eklemeler yapmak, otomatik­leştirmek ve böylece daha yüksek bir verimlilik elde etmektir. Kullanıcı, İş Süreçleri Yönetimi Modülü (BPM) yardımıyla iş akışını istediği gibi uyarlayabileceği ve genişletebileceği için, ilgili de­partmanların gereksinimleri çok daha hızlı bir şekilde karşılanır ve bunun için harici bir programlama çalışmasına da gerek du­yulmaz. Bu sayede şirkete özel gereklilikler büyük ölçüde karşı­lanır ve yüksek bir entegrasyon seviyesi elde edilir.

 

Süreçlerin Modellenmesi

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi Modülü (BPM), yürütülebilir iş süreci modellerini geliştirme ve görüntüleme konusunda kullanıcıyı destekler: Tüm proje ilişkileri, standart bir kurallar kümesi kul­lanılarak organizasyonel ve yapısal özellikleri ile birlikte düzen­lenir ve korunur. Net şekilde tanımlanan prosedür, çalışma ve istisna kuralları sayesinde çalışanlara gerçekleştirilecek süreç adımları için bir çerçeve çizilmiş olur.

İş süreçlerinin modellenmesi sırasında kullanıcı, ön tanımlı ak­tivitelere erişebilir ve bunları ihtiyaca göre dahil edebilir:

 • Onay veya ret (bir kişi tarafından)
 • Gözden geçirme (bir kişi tarafından)
 • Karar (kaydedilen ölçütlere göre sistem tarafından)
 • Oylama (birden çok kişi veya departman arasında)
 • Serbest konfigüre edilebilir diğer aktiviteler (TROIA kodu aracılığıyla dönüştürme)

 

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi Modülü (BPM) ile genel olarak, manu­el gerçekleştirilecek faaliyetler ile otomatik yürütülecek olan­lar birbirlerinden ayrılmalıdır. Her aktivitenin manuel veya oto­matik olmasının haricinde, kendine özgü özellikleri mevcuttur. Aktivite seçimine ek olarak, kullanıcıya fikir vermesi açısından ayrıca standart tasarımlı süreçler de sunulmuştur. Bunlar süreç geliştiriciler tarafından, doğrudan kullanılabilir ya da ilgili nok­talarda alt süreç olarak tekrar gönderilebilir ve şirket genelinde bir bütünlük sağlanır. Böylece aynı zamanda hata potansiyelle­ri de azaltılır. Ayrıca iş akışlarının oluşturulması sırasında örne­ğin, protokoller, çizimler veya modellenmiş olay temelli süreç zincirleri (EPK'lar) gibi dokümanlar entegre edilebilir. İyi yapı­landırılmış otomatik iş akışları, süreç performansının ve dolayı­sıyla şirket verimliliğinin yükseltilmesinde etkin rol oynar.

 

Pratik Rol Konsepti

Tüm ayrıntıları düşünülmüş rol konseptleri, gerçekleştirilecek görevlerin ilgili hedefe yönelik olarak belirli kişilere, ekiplere veya birkaç departmana mantıklı şekilde dağıtılmasına olanak sağlar. Bunun için, caniasERP İş Süreçleri Yönetimi Modülü (BPM) süreç modelleme sırasında kullanıcılara belirli roller atanabilir ve çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi için yetki verilebilir (örn. ana veri kaydı ve bakımı, BT sistemleri yönetimi, vs.). "Satış yöneti­cisi" veya "Yönetici" gibi roller, süreç yönetimi modülünde ta­mamen serbest şekilde tanımlanabilir ve bu rollerle ilgili süreç adımında hangi çalışanların yer aldığı ve hangi alanların çalı­şanların sorumlulukları dahilinde olduğu düzenlenir. Rollerin atanması, bakımının yapılması ve merkezi olarak denetlenmesi bir sistem yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Burada her bir kullanıcı, kendi sorumluluk alanları için bir vekil tayin etme ve ilgili görevlere ilişkin yetkileri bu vekillere devretme olanağına sahiptir.

 

Süreç Denetim ve Takibi

Süreçlerin merkezi olarak denetlenmesi için caniasERP İş Sü­reçleri Yönetimi modülünde her bir aktiviteye ilişkin çeşitli öl­çütler mevcuttur. Manuel faaliyetlerde, tanımlanmış bir işlem için süreç sorumlusu çalışan tarafından karar verilir ve bunlar onaylanabilir veya reddedebilir. Aynı şekilde örneğin, belirli bir olay olduğunda otomatik e-Posta gönderme gibi otoma­tik işlemler düzenlenebilir. Diğer bir otomatikleştirme olanağı da süreç modelleme sırasında "zamanaşımı bağlantılarının" (Timeout-Links) eklenmesidir. Böylece kullanıcı, ilgili görevden sorumlu kişiden tanımlanmış bir zamana kadar yanıt alamazsa görevin hangi vekil çalışana iletilmesi gerektiği belirlenebilir. İş akışlarının otomatikleştirilmesi sayesinde, temel olarak günlük işlerle ilgili yükler çalışanların üstünden alınır, maliyetler düşer ve hata olasılığı azalır. canias ERP  İş Süreçleri Yönetimi Modülü (BPM) ile kullanıcılara, çalıştırma süresi boyunca iş süreçlerine erişme ve ilgili görevleri bağlama göre inceleme olanağı sunulur. Böy­lece mantıksal olarak birbirleriyle ilişkili süreç adımlarının akı­şına ilişkin bir genel bakış elde etmekle kalınmaz aynı zamanda sürecin güncel durumu ile ilgili bilgiye de sahip olunur. Kontrol sonunda onaylanan veya reddedilen bir sürecin nasıl devam edeceği görülebilir. Bu sayede kullanıcı gelecekteki aktiviteleri tasarlayabileceği bir genel görüşe sahip olabilir. Modülde aynı zamanda, tüm süreç akışı için eksiksiz bir izlenebilirlik sağlana­rak mevcut iş akışlarının güvenceye alınmasına ve gelecekteki­lerin optimize edilmesine de katkıda bulunulur.

 

Genel Sisteme Entegrasyon

caniasERP  İş Süreçleri Yönetimi Modülü (BPM), süreç yönetimi için gerekli olan tüm araçları içerir ve arayüzsüz bir çözümdür. Sü­reç yönetimi bileşenlerinin genel sisteme bütünüyle entegre olmaları ve diğer modüller ile dahili süreç bağlantılarına sa­hip olmaları, kullanıcılara sayısız entegrasyon avantajı sunar. caniasERP  İş Süreçleri Yönetimi Modülü (BPM) standart olarak aşağıda­ki işlev alanları ile birlikte çalışır:

 • Geliştirme ortamı
 • Ana veriler
 • Satınalma
 • Stok yönetimi
 • Malzeme ihtiyaç planlaması
 • Üretim

· Satış

 • Ürün maliyet hesaplaması
 • Kalite yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Proje yönetimi
 • Doküman yönetimi
 • Personel yönetimi
 • İletişim çözümü (e-Posta istemcisi, termin, görev yönetimi, vs. ile grup çalışması)

Burada caniasERP İş Süreçleri Yönetimi Modülünün diğer mo­düller ile bağlantılandırılması, sistem genelinde mevcut olan tüm süreçlerin başka herhangi bir işleme gerek kalmadan oluş­turulması ve genişletilmesi mümkündür.

 

BPM  modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Proje Yönetimi - PRJ
Üretim Planlaması - PRD
Satınalma - PUR
Ürün Ağaçları - BOM
Finansal Muhasebe - FIN
Servis Yönetimi - SRV
Temel Veriler - BAS
Satış Yönetimi - SAL
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
Bakım Yönetimi - MNT
İş Süreci Yönetimi - BPM


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.