Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MODÜLÜ (HCM)

caniasERP HCM (Human Capital Management) – İnsan Kaynakları Yönetimi modülü, şirketleri insan kaynakları yönetimi süreçlerini (çalışan ihtiyacı planlamasından performans yönetimine, eğitim yönetiminden bordrolama ve raporlamaya kadar) yapılandırmaları ve merkezi olarak yönetmeleri konusunda destekler.

caniasERP ile İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü (HCM)

Bu modül sayesinde, insan kaynakları departmanının hem ope­rasyonel hem de stratejik nitelikteki görevleri çok daha verimli ve hepsinden önemlisi sürdürülebilir şekilde uygulanabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü (HCM) bileşenleri, caniasERP  sistemine bütü­nüyle entegredir, sistem içindeki yeri grafikte gösterilmiştir ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 

Kurumsal Planlama

Kurumsal Planlama bölümünde organizasyon yapısının, ilgili pozisyonlar ve bunlar için atanan kişiler ile birlikte gerçeğe uy­gun şekilde oluşturulması sağlanır. Buradaki iş gereksinimleri ile çalışanların sahip olması gereken nitelikler, mezun olduğu okullar, yabancı dil bilgileri ve alması gereken eğitimler gibi bil­giler yapılandırılmış şekilde görüntülenir. Burada ayrıca görev­ler, sorumluluklar ve talimat yetkileri de kaydedilir ve yönetilir.

Daha iyi anlaşılabilmesi için şirketin çalışanları belirgin bir po­zisyona atanmış ve bu pozisyon ile ilişkilendirilmiştir. Böylece şirket ve çalışanlar ile ilgili organizasyon şemasına, pozisyon yapısından ulaşılabilir.

 

Eleman Seçme ve Yerleştirme

Boş bir pozisyon mevcutsa, caniasERP İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü (HCM) ile bir personel ihtiyacı bildirimi gerçekleştirilebilir. Bu bildirim daha sonra bir başvuru prosedürünün konusu halini alır. Bu prosedürün proje adımlarına ayrılması ve çalışma pa­ketlerinin tanımlanması, pozisyon kadrolama çalışmasının ba­şarıyla gerçekleştirilmesi için çok önemli bir önlemdir. Başvuru prosedürü nedeniyle oluşan masraflar, ilgili gazete ilanları vs. benzeri öğeler dahil, işe alım projesinde yönetilir.

Gelen başvurular başvuru veritabanına kaydedilir, prosedüre ve boş pozisyonlara atanır ve uygunluklarına göre değerlendi­ rilir. Bunu mülakata çağırma, mülakatları gerçekleştirme ve de­ğerlendirme adımları ve sonrasında teklif sunma ve sözleşme imzalama adımları takip eder. Sürecin tamamı caniasERP İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü (HCM) ile düzenlenir ve denetlenir.

Başvuru veritabanında klasik (zorunlu) veriler ve iletişim ola­nakları ile başvuru belgelerinde de görülebilecek eğitim se­viyesi, dil becerisi, deneyimler, nitelikler, referanslar ve maaş istekleri gibi bilgiler yer alır. Başvuru dokümanlarının, dijital personel dosyasına elektronik olarak eklenmeleri ve web ta­banlı bir başvuru yönetimi sistemiyle bağlantılandırılmaları da elbetteki mümkündür.

 

Personel Sicil Kartı

Personel sicil kartında, personele ait tüm operasyonel ve ki­şisel bilgiler, bilgi grupları bazında yönetilmektedir. İşe alım sihirbazı ile hızlı ve kolay bir şekilde yeni kart oluşturmak mümkündür. İşe alınma durumunda ise başvuru sürecindeki tüm bilgiler caniasERP İnsan Kaynakları Yönetimi Modülün (HCM) içerisindeki personel sicil kartına otomatik olarak devralınır ve diğer ilgili bilgiler eklenir (organizasyon, sosyal güvenlik v.b. yasal bilgi­ler, temel ücret bilgileri, vardiya planlaması, atanan envanter, eğitim ve ileri eğitim planlaması, vs.). İstihdam ilişkisi boyunca, personel dosyasına çalışılmayan süreler, ödüller ve yinelenen çalışan değerlendirmelerinin sonuçları eklenir.

 

Bordro Yönetimi

Personel bordroları güncel mevzuata, sosyal güvenlik tipleri ve vergi kanunlarına uygun bir şekilde hızlı ve kolay bir şekilde hesaplanır. Ücret hesap pusulası, toplam maaş bordrosu vb. bordro raporları alınabilir. Rapor sihirbazı ile kullanıcı tanımlı raporlar üretilebilir; en önemli bordro raporlarından biri olan ve çarşaf bordro olarak adlandırılan rapor, otomatik ve hızlı bir şekilde oluşturulur. Hesaplanan bordro bilgileri, finans ka­yıt anahtarları vasıtası ile Finans modülüne entegre edilebilir. Zorunlu olarak verilmesi gereken tüm yasal bildirgeler (işe gi­riş-çıkış bildirgeleri, aylık prim ve hizmet belgesi v.s) hızlı bir şekilde oluşturulabilir.

 

İşten Ayrılma

Bir çalışan şirketteki işinden ayrılacağı zaman, personel so­rumluları ve amirleri tarafından bir dizi idari işlemin gerçek­leştirilmesi gerekir. Böylece işten ayrılma süreci caniasERP İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü (HCM) ile katkısıyla sorunsuz şekilde sürdürülür. Burada sistem hiçbir önemli işlemin unutulmama­sına dikkat eder ve örneğin, anahtarların veya diğer malların çalışanın onayı ile teslim alındığından emin olunmasını sağlar. Çalışanın başka bir firmaya geçişi de yine tamamen otomatik şekilde gerçekleştirilir. İşten ayrılırken, bordroda bulunması gereken bilgiler (kalan izin ücreti, varsa kıdem ve ihbar tazmi­natları v.s.) otomatik olarak hesaplanır.

 

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi bölümünde, çalışanlar için periyodik de­ğerlendirmeler toplanır ve yapılandırılır. Bunun için insan kay­nakları departmanından alınan bilgilere göre becerilerin geli­şimi izlenebilir ve çalışanın kişisel kariyer planlaması ile şirket hedefleri karşılaştırılabilir. İkisi arasında farklılıklar belirlenirse ilgili eğitim önlemleri planlanır ve değerlendirilir. Mevcut tüm bilgiler, çalışana ilişkin objektif bir değerlendirmenin yapılabil­mesi için personel sorumlusu tarafından performans endeksi (performance score) belirleme işlemine dahil edilir. Böylece performans yönetimi, personel gelişiminin şirket hedeflerine uygun şekilde yönlendirilmesini sağlarken çalışanın kişisel po­tansiyel ve isteklerini de dikkate alır.

 

Eğitim Yönetimi

Eğitim yönetimi; eğitimlerin etkin şekilde planlanması, kay­nakların tedarik edilmesi, uygun katılımcıların belirlenmesi ve katılımcıların değerlendirilmesi çalışmalarını yürütür. Eğitmen ve eğitim yerlerini planlar. Katılımı zorunlu olacak veya isteğe bağlı katılım sağlanabilecek şirket içi veya şirket dışı eğitimler söz konusu olabilir. Gerçekleştirilen eğitime ilişkin değerlendir­melerin yanı sıra eğitim katılımcılarının performans hedefleri­ne ilişkin kontroller de gerçekleştirilebilir.

 

Çalışan Self Servis

“Çalışan Self Servis” bölümünde, çalışanlar eğitim taleplerini girebilir ve eğitim ihtiyaçlarını yöneticilerine bildirebilir. Bu eği­timler çerçevesinde gerçekleştirilen performans denetimleri­nin sonuçları da yine burada görüntülenebilir. Bu "self servis merkezinin" diğer işlevleri sayesinde çalışanlar hasta oldukla­rını bildirebilir, izin taleplerinde bulunabilir veya şirket içinde duyurulan pozisyonlara başvurabilir. Böylece her bir çalışan, kendi personel dosyasındaki onaylanan alanları görebilme ola­nağına da sahip olur.

 

Self servis aracılığıyla belirtilen izin talepleri, caniasERP İş Sü­reçleri Yönetimi modülünün yardımıyla, şirket ve karar alma hiyerarşisine uygun şekilde onaylanır. Burada tabii ki onay sürecinde gecikmelere neden olabilecek durumlar da dikkate alınır. Bunu için, bu tip durumları şirket içinde düzenlemeye yarayacak otomatik işlemler oluşturulmuştur. Böylece örneğin, üç gün boyunca cevap alınamayan bir izin talebi, çalışana za­manında yanıt verebilmek amacıyla bir sonraki birime iletilir.

 

Yönetici Self Servis

 “Yönetici Self Servis” bölümünde, “Self Servis HCM” bölümüne benzer şekilde, bir yönetici, kendisine bağlı çalışanların da bil­gilerine ulaşabilir, taleplerini değerlendirebilir, izin onaylarını verebilir. Yetkili olduğu konularda görüntüleme ve güncelleme yapabilir. Performans puanlarını belirleyebilir.

 

HCM Rapor Sihirbazı

Personel kontrolü, caniasERP HCM Rapor Sihirbazı aracılığıyla otomatikleştirilir. Böylece tüm önemli personel göstergeleri "tek bir tuşa basılarak" okunabilir. Amaca uygun değerlendir­melerin yapılabilmesi ve personel raporlarının isteğe bağlı şe­kilde tasarlanabilmesi, zaman kaybettiren karmaşık ve tutarsız kontrol işlemlerini geçmişte bırakmanızı sağlar.

 

HCM  modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Üretim Planlaması - PRD
Finansal Muhasebe - FIN
Temel Veriler - BAS
Sistem Yönetimi - SYS
Sabit Kıymet Yönetimi - AST
Doküman Yönetimi - DOC
İletişim Çözümü - CLB
Personel Yönetimi - HCM


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.