Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP PROJE YÖNETİMİ MODÜLÜ (PRJ)

caniasERP PRJ (Project Management) – Proje Yönetimi Modülü, entegre maliyet ve kaynak planlaması ile birlikte projelerin kapsamlı şekilde planlanmasına ve terminlenmesine olanak sağlar.

caniasERP ile Proje Yönetimi Modülü (PRJ)

Otomatik durum bildirimleri ve detaylı proje yapısını gösteren grafik görüntüsünün yardımıyla, proje için hızlı ve güvenilir bir kontrol gerçekleştirilebilir; tüm detaylarda pro­je bilgileri görüntülenebilir. caniasERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ), caniasERP sistemine bütünüyle entegredir; böylece verilerin iki yönlü olarak kullanılması mümkün olur. caniasERP modüllerinin bağlantıları aşağıdaki grafikte şematik olarak gösterilmiştir.

 

Proje Planlaması

caniasERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) içerisinde bir projenin oluşturul­ması, proje planlamasının ilk adımıdır. Bir proje içinde, proje yapı planı (PYP) bir tablo biçiminde veya Gantt şeması şeklinde oluşturulur. Daha sonra aktiviteler, aktivitelerin bağımlılıkları "milestone" noktaları, proje kaynaklarının tanımı grafiksel ola­rak veya tablo ile ayrıntılı olarak planlanır. Aktivitelerin termin­lenmesinin ardından, projenin tüm zamansal akışı için hem iş akışı planı hem de kritik yol, kapsamlı ve anlaşılır şekilde oluş­turulabilir.

Terminleme ile oluşan tablo biçimindeki görev planı da yine projenin alt adımları ile ilgili bilgi sunar. Projeye özel bu gö­revler de yine caniasERP İletişim Çözümü modülünde görüntü­lenebilir.

Mevcut projelerin yeni projeler için şablon olarak kullanılması veya küçük projelerin daha büyük projelere birer alt proje ola­rak entegre edilmesi seçenekleri, projelerin daha etkin şekilde planlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlar.

 

Aktivitelerin merkezi olarak yönetilmesi, onaylanması ve tüm değişikliklerin anlık olarak izlenebilmesi, hassas ve etkin bir proje kontrolüne olanak sağlar. Aktiviteler tamamlandığında, uygun olmayan gelişmelere karşı hızlı tepki verilmesini sağla­mak amacıyla otomatik bir geribildirim gerçekleştirilir. Mevcut projelerde ne zaman istenirse aktivite, iş merkezleri, kaynaklar, malzemeler veya çalışanlar gibi proje bileşenlerinde değişiklik, ekleme ve silme yapılabilir. Anlık proje durumu ve ilerleme­sine ilişkin bir genel bakış elde etmek için proje temel çizgisi oluşturulabilir. Proje temel çizgisi maliyet ve aktivite bazında oluşturularak hem grafik hem de tablo olarak görüntülenebilir ve karşılaştırılabilir. Burada maliyetler, iş akışları ve kaynaklar dikkate alınarak hem proje içinde hem de farklı projeler ara­sında bir karşılaştırma yapılır.

 

Fatura Düzenleme

caniasERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) içerisinde, her bir proje bileşenine ait onayların tek tek veya toplu olarak faturalanması olanağı mevcuttur. Aktivite giderleri, malzemeler, kaynaklar, hizmet türleri ve genel masraflar gibi proje kapsamındaki tüm mali­yetler için fatura oluşturulabilir.

 

Entegrasyon

caniasERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ile caniasERP Satış modülünün  entegre bir yapıya sahip olması, projelerin Satış modülünden oluşturulmasına ve simüle edilmesine olanak sağlar. Bir satış belgesi, yeni bir projenin oluşturulmasında temel olarak kul­lanılabilir. Aynı şekilde bir proje için ihtiyaç duyulan kaynaklar ve hesaplanan masraflar da proje oluşturulmadan önce simüle edilebilir. Ödeme entegrasyonu işlevi sayesinde, ödemelerin tahsil edilememesi durumunda projenin durdurulması sağla­nabilir. Teyit edilen işlemler, hizmetler veya malzemeler gibi proje ilerlemeleri, proje tamamlanmadan önce de Satış modü­lünden müşterilere tek tek olarak fatura edilebilir.

caniasERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ile caniasERPSatınalma mo­dülünün entegre yapısı sayesinde teslimata ilişkin termin, mik­tar, tedarikçi gibi veriler, Proje Yönetimi modülüne aktarılır ve Proje Yönetimi modülünden yönetilebilir. Böylece, satınalma tarafındaki değişikliklere hızlı tepkiler verilebilir.

caniasERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ile caniasERP Üretim Planla­ması ve Kontrolü modülünün entegre bir yapıya sahip olması, üretim planı ve iş emirlerinin Proje Yönetimi Modülünden izle­nebilmesini ve kontrolünü sağlar. Bir projenin üretimde mev­cut olan bir ihtiyacı karşılayabiliyor olması halinde, iş emrinin ancak proje tamamlandıktan sonra başlayabilecek şekilde ter­minlenmesi olanağı mevcuttur.

caniasERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ayrıca, bir projenin ihti­yacını karşılayan bir üretim planı veya satınalma isteği de oluş­turulabilir.

Proje Hesaplanması

Aktiviteler, malzemeler, projenin herhangi bir aşamasında kul­lanılacak tüm kaynaklar ve hizmet türleri temel alınarak, plan­lanan maliyet hesaplamaları gerçekleştirilebilir. Burada teyit edilen aktiviteler için hedef masraflar ve fiili masraflar karşı­laştırılır. Proje tamamlanırken gerçekleşen fiili maliyet görün­tülenir ve hedef maliyetle karşılaştırılabilir. Proje temel çizgisi herhangi bir zamanda hesaplanarak, proje planı ve ilerlemesi takip edilebilir.

 

Merkezi Veriler

Birçok modülle entegre yapı caniasERP Proje Yönetimi Modü­lü (PRJ) içeriğinde önemli bir role sahiptir. Diğer modüllerde kullanılan ve yönetilen kaynaklar, proje yönetiminde ilgili dokümanla bağ­lantılı bir şekilde, doğrudan kullanıma sunulmuştur. Tüm do­kümanların caniasERP Doküman Yönetimi modülünde merkezi olarak saklanması da bilginin etkin ve iyi yapılandırılmış bir şekilde yönetimini sağlar. caniasERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ile projelerin etkin şekilde planlanması, yönetimi ve projeye özel önemli faktörlere ilişkin detayların analizi mümkündür.

 

PRJ modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Proje Yönetimi - PRJ
PROJE YÖNETİMİ - PRJ
Üretim Planlaması - PRD
ÜRETİM PLANLAMASI - PRD
Satınalma - PUR
SATINALMA - PUR
Ürün Ağaçları - BOM
ÜRÜN AĞAÇLARI - BOM
Finansal Muhasebe - FIN
FİNANSAL MUHASEBE - FIN
Stok Yönetimi - INV
STOK YÖNETİMİ - INV
Temel Veriler - BAS
TEMEL VERİLER - BAS
Fatura Kontrolü - VER
FATURA KONTROLÜ - VER
Rotalar ve İş Merkezleri - ROU
ROTALAR VE İŞ MERKEZLERİ - ROU
Satış Yönetimi - SAL
SATIŞ YÖNETİMİ - SAL
Standart Maliyet - CAL
STANDART MALİYET - CAL
Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI - MRP
Doküman Yönetimi - DOC
DOKÜMAN YÖNETİMİ - DOC
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - CRM
Çevrimiçi Analitik İşleme - OLP
ÇEVRİMİÇİ ANALİTİK İŞLEME - OLP
İletişim Çözümü - CLB
İLETİŞİM ÇÖZÜMÜ - CLB
İş Süreci Yönetimi - BPM
İŞ SÜRECİ YÖNETİMİ - BPM
Personel Yönetimi - HCM
PERSONEL YÖNETİMİ - HCM


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.