Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP TEMEL VERİLER MODÜLÜ (BAS)

caniasERP BAS (Basic Core Data) Temel Veriler modülü, ERP yazılımının temelini oluşturur ve yazılımın en önemli bölümüdür.

caniasERP ile Temel Veri Yönetimi

caniasERP BAS (Basic Core Data) Temel Veriler modülü, genel sistemin yönetilmesinin ve denetlenmesinin yanı sıra ana verilerin yönetilmesinden de sorumludur ve tüm caniasERP kurulumlarında mevcuttur. caniasERP Temel Veriler Modülü (BAS), yazılımın tüm işlev alanları ile bağlantılı bir yapıdadır.

Bu modül ile klasik temel verilerin yanı sıra destek tabloları da yönetilir. Böylece sistem kullanıcıları için son derece yüksek bir esneklik sağlanmış olur. caniasERP 'nin "yetki" kavramı çerçeve­sinde bazı şirket çalışanlarına, kendi iş alanlarına yönelik konfi­gürasyon ve değişiklik yapabilme yetkisi de verilebilir. Böylece sistem tasarımı üzerindeki hakimiyet kullanıcıya teslim edilmiş olur.

Sistemin Temeli Destek Tabloları

caniasERP sistemi, caniasERP Temel Veriler Modülü (BAS) içinde bir araya getirilen destek tablolarını temel alır. Örneğin, malzeme veya belge türünün, ürün grubunun veya depo yerinin belir­lenmesine yönelik tüm seçim alanları için kontrol tabloları te­mel alınır. Diğer örnekler arasında departmanlar, yetkiler, mal­zeme ihtiyaç planlaması varyantları ve planlama ilişkili termin veya kaynak tipleri gibi başlıklar sayılabilir.

Destek tablolarında yapılan değişiklikler anında etkili olur: Bir destek tablosu ayarı (örn. yeni tablo, mevcut bir tablo için yapı veya içerik değişikliği) veya parametre oluşturulduğunda, de­ğiştirildiğinde veya silindiğinde, bu değişikliğin sonucu siste­min genelinde hemen görüntülenebilir.

Birçok müşteri talebi, destek tabloları konfigüre edilerek ye­rine getirilebilir. Bu sayede caniasERP sistemi, aynı çözümdeki destek tablolarının farklı şekillerde düzenlenmesi yoluyla de­ğişik sektörlere ilişkin ihtiyaçların karşılanabilmesine olanak sağlar.

Müşteri ve Tedarikçi Temel Verilerinin Bakımı

Tedarikçiler, aday müşteriler ve müşteriler ile ilgili tüm temel bilgilerin bakımı caniasERP Temel Veriler içinde gerçekleştirilir. Temel veriler içinde, sistemdeki tüm alanlarda kullanıcıya ilgili bilgileri otomatik olarak sunan ve bunların kullanımını denet­leyen birçok parametrenin kaydedilmesi mümkündür. Müşteri, tedarikçi ve aday verilerinin, müşteri temel kayıtlarında oluştu­rulmasından başlayarak,diğer modüller ile tamamen entegre yapısı sayesinde kullanıcıya birçok avantaj sağlar:

  • Örneğin müşterilerin sınıflandırılabilmesi veya müşteri/fi­yat listesi gruplarına ait bağımlılıkların ayarlanabilmesi için otomatik ve şirkete özel bir fiyatlandırmanın düzenlenmesi (caniasERP Satış ve caniasERP Satınalma modülü ile bağlantı);
  • Duruma özgü otomatik vergi belirleme için ödeme ve ban­ka bilgilerinin kaydedilmesi (caniasERP Finansal Muhasebe modülü ile bağlantı);
  • Standart fatura ve standart teslimat tarihlerini belirleme olanağı ile birlikte, istenen sayıda şirket adresi yönetiminin yapılması ve otomatik komisyon hesaplaşması için ticari vekil atanması;
  • Para biriminin, yazışma dilinin ve diğer standartların belir­lenmesi.

 

Farklı sistem bileşenleri ile caniasERP Temel Veriler Modülünde­ki adres defteri arasında doğrudan bir bağlantı olması pek çok başka avantaj da sunar: Önceden oluşturulmuş "ilgili kişilerin" bir şirkete atanması ya da tam tersi, bir şirkete atanmış "ilgili kişilerin" otomatik olarak adres defterine devralınması olanağı mevcuttur.

Malzeme Temel Verilerinin Bakımı

Müşteri ve tedarikçi temel verilerine benzer şekilde, malzeme temel verileri de bu modülde oluşturulur ve yönetilir. Burada "malzeme" kavramı ürünler, malzemeler, sarf malzemeleri, yardımcı malzemeler, hizmetler, yedek parçalar veya ticari ürünler için bir genel terim olarak kullanılmaktadır. Bu durum­da sözü edilen tüm "malzeme türleri" için merkezi bir kayıt yeri mevcuttur.

Bir malzemeye ait temel konfigürasyon özelliklerine dair birkaç örnek şöyle sıralanabilir:

  • (İzin verilen) depo adreslerinin tanımlanması
  • Yeniden tedarik amacıyla, üretim veya satınalma depart­manları tarafından malzeme ihtiyaç planlaması verilerinin belirlenmesi

· Gereklilik halinde verilerin, diğer modüllerde kullanılmak üzere kaydedilmesi. Servis, bakım, fiyatlandırma bilgileri, satış ve satınalma verileri, Finansal Muhasebe'deki KDV ve gelir hesabı belirleme göstergeleri, bir malzemeye ait stok değerleme parametreleri, vs.

 

Temel Veriler Modülünde, malzemeler için kullanılacak ölçü birimleri de atanır (adet, metre, saat, palet vs.). Burada kul­lanıcı, her bir malzeme için ölçü birimleri arasında bir ilişki ta­nımlayabilir (örn. bir palet = 100 adet, bir doz = 4 litre). Kontrol tablolarında kaydedilmiş olan genelgeçer miktar ilişkileri doğ­rultusunda otomatik hesaplama yapabilir (örn. 1 ton = 1000 kilogram).

Bir malzemenin kullanılabilirliği veya olanağı, sistemde malze­me durumu (aktif, bloke, tasarım aşamasında, vs.) ile standart tedarik kanalı ise tedarik anahtarı (dahili üretim, satınalma veya tedarikli satınalma) ile denetlenir.

İlgili caniasERP modülleri kullanımda olduğu sürece, ürün ağaç­larının ve çalışma planlarının bakımı ve depo yönetiminde veya diğer alanlarda stok kontrolü için doğrudan dallanmalar (geçişler) oluşturulabilir. Örneğin, resimler veya çok dilli malze­me metinleri gerektiğinde, bunların bakımı kullanım amacına (şirket içi, satınalma, satış, üretim) uygun olarak gerçekleştiri­lebilir. Ayrıca malzemeye kendi atadığınız tanımlama kodunun yanı sıra müşteriye ve/veya tedarikçiye özel tanımlama kodları ve numaralar da atayabilirsiniz. Serbest tanımlanabilen para­metrelerin kullanılması ve karakteristik tablolarının atanması sayesinde, gerekli olması halinde malzemeler daha ayrıntılı olarak da tanımlanabilir.

 

Diğer Konfigürasyon Olanakları

Sistemin özel olarak kurulması ve kullanılması için kullanıcıya başka konfigürasyon olanakları da sunulmuştur. Bu olanaklar özet şunları kapsar:

  • Adres defterinde tüm ilgili kişiler (çalışanlar ve harici iş or­takları) kaydedilebilir. Gerekli yetkilere sahip olunduğun­da, diğer kişilerin göremeyeceği kişisel adres defterlerinin oluşturulması da mümkündür.
  • Varyant yönetimi içinde, daha sonra kullanılmak üzere ge­nel varyant tanımları oluşturulur. Burada, karakteristikler ve bunların olası belirtimleri kaydedilebilir (örn. karakte­ristik olarak "renk" ve belirtim olarak "kırmızı", "yeşil", "mavi"). Bu varyantlar ilgili ürünlere atanır ve gerektiğinde ürün ağaçlarında, çalışma planlarında, ağırlık belirlemede veya fiyatlandırmada etkili olmaları sağlanır. Uzunluk, ka­lınlık veya hacim gibi sabit niteliklerin atanması olanağı da bir işlev olarak mevcuttur. Bu işlev, bir malzeme numarası için birden çok farklı belirtimin atanabilmesini sağlar.
  • Masraf yerlerinin, oluşturulurken, ana masraf yeri, yardım­cı masraf yeri, toplu masraf yeri veya dağıtımlı masraf yeri vb. şekilde tanımlanması mümkündür. Bu esnada ayrıca Finansal Muhasebe ile ilgili ayarlar da yapılabilir (örn. bir iş alanına ait olma, marsaf yerine doğrudan kayıt için onay, vs.).
  • Karakteristiklerin/sınıfların kaydedilmesi özelliği sayesinde kullanıcılar, belirli sınıf bilgilerini veya özellikleri bir malze­meye, müşteriye veya tedarikçiye atama olanağına sahip olur. Buna bağlı olarak her bir veri kaydı, öncelikle belirli bir sınıfa veya karakteristiğe ait olup olmamasına göre, sonra da atanmış ilgili karakteristiklerin belirtimleri aracılığıyla birbirlerinden ayrılır.

BAS modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Sistem Yönetimi - SYS
Geliştirme - DEV


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.