Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP ÜRÜN TASARIMI - ÜRÜN AĞAÇLARI MODÜLÜ (BOM)

caniasERP BOM (Bill of Materials) Ürün Ağaları modülü, ürün ağaçlarının etkin şekilde yönetilmesini destekler.

caniasERP ile Ürün Ağaçları Modülü (BOM)

Modüler yapı prensibine göre çalışan caniasERP BOM (Bill of Materials) Ürün Ağaçları Modülü, ürün ağaçlarının oluşturulmasına, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve denetlenmesine olanak sağlar. Üretim, Satış ve Satınalma modülleri için temel oluşturur.

Klasik bir ürün ağacında, ilgili parametrelerin üretim sürecinde kullanılmak için belirlenmesi amacıyla bileşenler bir araya geti­rilerek bir yapı oluşturulur. Varyantlar ile ilişkili olarak nitelikler, bir ürün ağacı ile bağla­nabilir.

Kullanıcının oluşturduğu bir koşul, giriş bileşenlerini ve bunla­rın konfigürasyonunu etkileyebilir. Satınalmada, tedarik süreç­leri için ürün ağaçları temel alınır. Bu süreçte fasoncuya, suna­cağı hizmette kullanması için ürün ağacındaki ilgili malzemeler stoktan gönderilebilir. Grafikte, caniasERP Ürün Ağacı Modülü (BOM) le caniasERP sistemindeki diğer modüller arasındaki etkileşim gösterilmiştir.

Birden çok üretim seviyesi için ürün ağaçları oluşturulmuşsa sistemin bunu otomatik olarak algılaması sağlanabilir. İş mer­kezi/rota yönetimini sağlayan caniasERPRotalar ve İş Merkezleri modülü ile bağlantılı olarak sistem, bir üretim ağı oluşturur ve istendiğinde bu ağı grafiksel olarak da görüntüler. Böylece kar­maşık ürün ağaçları ve rotalar bile farklı seviyelerde ve anlaşılır şekillerde oluşturulabilir. Mevcut ürün ağaçlarındaki bileşen­lerin yeni ürün ağaçlarına kopyalanması, iş akışını kolaylaştırır.

Çok seviyeli ürün ağacı konsepti, sabit bir temelin üzerine bir­den çok ürün ağacının tanımlanmasına, çekirdek yapı aynı tu­tularak üzerine farklı bileşenlerin eklenmesine olanak sağlar. Ayrıca tanımlanan ürün ağaçları referans alınarak benzer mal­zeme veya yapılar daha kolay oluşturulabilir.

 

Geçerlilik Tanımı

Oluşturulan her bir ürün ağacı, kendisi için tanımlanmış ko­şullar çerçevesinde geçerlidir. Örneğin ürünü oluşturan kom­ponentlerin, ürünün parti büyüklüğüne göre kullanılması is­tenmiştir. Böylece farklı üretim partileri için çeşitli bileşenler kullanılabilir. İstenen yapıların belirli dönemler için tanımlanması amacıyla zaman sınırlandırması yapılabilir.

Ürün ağacı yapısının konfigüre edilebilmesi, departmana bağlı bir onay sistemi yürütmeye de olanak sağlar. Böylece üretim için onay verilmeden ürün hesaplamaları için onay verilebilir.

Benzer şekilde ürün ağacının satış işlemleri için kullanılması ancak üretim için kullanılmaması da mümkündür. Bu şekilde yapılandırma sürecinin tamamı caniasERP  sisteminde gerçekleş­tirilir ve denetlenir.

Üretime başlandıktan sonra dahi ilgili ürün ağaçları değiştirile­bilir ve bu değişiklikler açık iş emirlerine yansıtılabilir. Böylece istendiğinde ürün tasarım ve üretim süreçleri birlikte yürütü­lebilir.

Modülün diğer özellikleri arasında versiyon ve alternatif oluş­turma da sayılabilir. Bu özellikler sayesinde, aynı malzeme ve yapı grupları için aynı veya sabit tanımlanmış bir bağımlılık kapsamında geçerli (örn. zamana, parti büyüklüğüne vs. bağlı), farklı versiyonlar tanımlanabilir.

 

En Alt Düzeye Kadar Denetim

Çok çeşitli konfigürasyon olanakları, ürün ağacı düzeyiyle sınırlı değildir. Aksine her bir bileşen düzeyine kadar sürdürülebilir. Serbest tanımlanabilir kalem tipleri, kullanıcıya her bir malze­meyi ayrı ayrı yönetme olanağı sunar. Giriş miktarı üretim par­tisine bağlı olmayan sabit malzemenin tanımlanması ve/veya bir malzemenin eş ürün olarak tanımlanması mümkündür. Her bir bileşene ait giriş miktarı, klasik olarak aşağıdaki örneğe göre tanımlanabilir:

Her X malzeme miktarı birimi için, Y bileşen miktarı birimi ge­reklidir. Burada birimlerin aynı olması zorunlu değildir. Ayrıca tanımlanan formüller çerçevesinde bileşenlere ilişkin tüketim miktarının belirlenmesi seçeneği de mevcuttur.

Anlaşılır Yapı – Kolay Kullanım

caniasERP Ürün Ağacı Modülü (BOM), yapılandırma ve üretim kapsa­mındaki karmaşık yapılar ile çalışırken son derece etkili bir araçtır. Önemli işlevlere sahip ergonomik modüller, birçok kullanım kolaylığını da beraberinde getirir. Bileşenlerin birden çok ürün ağacında veya tüm ürün ağaçlarında topluca değişti­rilmesi, her bir ürün ağacında veya belirli bir departmana ait ürün ağaçlarında bulunması ve istenilen veri kayıtlarına yeni bileşenlerin eklenmesi bunlar arasında sayılabilir.

caniasERP sisteminin açık yapısı, harici sistemler (örn. bir CAD yazılımı) ile iletişime de olanak sağlar. Böylece ürün ağaçları (ve hatta malzemeler) harici bir sistem tarafından oluşturulabi­lir, değiştirilebilir. Bu iletişim, Elektronik Veri Alışverişi modülü ile sağlanır.

Diğer özelliklerine ek olarak caniasERP Ürün Ağacı Modülü (BOM), ürün ağaçlarının ve rotaların özetlendiği bir yapı içindeki tüm üretim ağaçlarını eksiksiz görüntüleyebilir, mükemmel bir genel bakış ve kolay kullanım sağlayabilir.

 

BOM modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Rotalar ve İş Merkezleri - ROU
Standart Maliyet - CAL

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Üretim Planlaması - PRD
Satınalma - PUR
Ürün Ağaçları - BOM
Stok Yönetimi - INV
Temel Veriler - BAS
Rotalar ve İş Merkezleri - ROU
Satış Yönetimi - SAL
Standart Maliyet - CAL
Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.