Online
Teklif

Makine ve Endüstriyel Otomasyon Sektörü

caniasERP ile makine imalatına dair, sektörün gerektirdiği tüm süreçleri izlemek mümkündür. Makine imalat sanayinde yer alan firmalar hem yerel hem de dünya çapında üretimde bulunarak sanayideki tüm alanlara, ihtiyaçları doğrultusunda makineler, aksam ve parçalar imal etmektedirler.

caniasERP, makine imalatı ile ilgili birçok farklı alt sektörlerle çalışmakta ve ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Flow forming, hot spinning, shear forming, hydraulic forming, özel uygulama presleri ve müşteriye özel makine imalatı yapan birçok müşterimiz süreçlerini caniasERP ile takip etmektedir. Sektörel özelliği dolayısıyla sürekli gelişen makine sektöründe, üretimi yapılan her yeni mamul için proje tasarımı, Ar-Ge ve ayrıntılı mühendislik tasarımları yapılmaktadır. Ayrıca yeni bir mamul üretimi için talep edilen mamulün nitelikleri ayrıntılı olarak alınmakta, bunun sonucu olarak küreselleşen dünyada önemli bir olgu olan 'müşteri odaklılık' prensibi ile müşteri isteklerine uygun makine parça, aksam ve aparatları üretilmektedir. Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin takibi ve tasarım faaliyetlerinin dokümantasyonu ayrıntılı olarak caniasERP ile takip edilmektedir.

Makine ve Endüstriyel Otomasyon Sektöründe, caniasERP'deki Temel Süreçler:

 • MRP - Malzeme İhtiyaç Planlama
 • SAL - Satış Yönetimi
 • DOC - Doküman Yönetimi
 • PUR - Satın Alma Yönetimi
 • WMS - Envanter ve Depo Yönetimi
 • PRD - Üretim Yönetimi
 • INV - Envanter Yönetimi
 • QLT - Kalite Yönetimi
 • CAP - Kapasite Planlama Yönetimi
 • BUD - Bütçe Yönetimi
 • COS - Maliyet Merkezleri Muhasebesi Yönetimi
 • HCM - İnsan Kaynakları Yönetimi
 • OLP - Çevrimiçi Analitik İşleme

Makine ve Endüstriyel Otomasyon Sektöründeki Ek Süreçler:

Varyant Konfigüratörünün Her Aşamada Kullanılması

Varyant konfigüratörü kendi içerisinde renk, ölçü, çap vs. gibi spesifik özellikleri değişen malzemeler için ayrı ayrı malzeme kodları yaratmak yerine, kod kalabalığının önüne geçen ve üretim, satış, ürün tasarımı, satınalma, envanter vs. gibi tüm süreçlerde kullanılabilen bir konsepttir.

Örnek vermek gerekirse; elektrik ile ilgili malzemelerin üretici firmalarına göre sınıflandırılması ve bu sınıflandırmanın üretimde ve müşteri siparişindeki ihtiyaçlarda belirlenmesi, malzeme tanımı aynı olan malzemelerin sırf üreticisi veya menşei farklı diye farklı bir malzeme gibi tanımlanmasına sebep olmaktadır. Böyle bir kullanım sistemde malzeme kodu sayısını artırmakta, sistemi hantallaştırmakta, kullanımı zorlaştırmaktadır. caniasERP varyant konsepti bu sorunu tek malzeme kodu ve buna bağlı olarak farklı opsiyonlar ile çözmektedir.

Tekliflendirme Sürecini Kolay Yönetebilme

Makine imalatı ile ilgili teklif hazırlama süreci çok uzun ve zahmetlidir. Diğer taraftan tekliflendirme sürecinde harcanan her dakika makine imalatçısı için önemlidir. Bununla birlikte tekliflerin çok büyük kısmı aslında daha önce yapılan işlere benzemektedir. Eskiden yapılan işlere çeşitli revizyonlar yapılarak yeni teklif hazırlanır. caniasERP ile sistemde hem şablon teklifler üzerinden hem de daha önce üretimi yapılmış makineler üzerinde kolay revizyon yapılabilmekte ve de bu revizyonlar üzerinden ön maliyet çalıştırılabilmektedir.

Aynı zamanda teklif verme esnasında, malzeme şablonları konsepti ve bu konseptle maliyetlendirme departmanından bilgi talebi gibi mühendislik uygulamaları, sadece ürün ağacı statik datasına bağlı olmadan dinamik mühendislik hesaplamaları üzerinden de maliyetlendirme sonuçları caniasERP'de sunulmaktadır.

Teklif Verilirken Gerçekçi Termin Sürelerinin Verilmesi

Makine imalatçısı için en zor konulardan biri tekliflendirme sürecinde müşteriye termin süresini verebilmektir. Burada önemli konulardan bir tanesi teklifin mevcut yürüyen siparişler içindeki önceliği ve bu önceliğin verilmesi durumunda yürüyen siparişlerdeki termin sürelerindeki sapmaların ne olacağıdır. caniasERP ile simülasyon ortamında bunların testleri yapılarak gerçekçi termin süreleri verilebilmektedir.

Proje Takibinin Tüm Süreçlerde Yapılması

Tüm süreçlerin proje bazında takip edilmesi sayesinde (tekliften planlamaya, imalattan maliyete, finanstan mali tablolara kadar), sektörün gerektirdiği ihale usulü takipler, verilerin proje kodları ile her aşamada girilmesi ile her bir proje için ayrı ayrı yapılabilmektedir. Örneğin; ilgili projenin teklif maliyeti, proforma kar/zararı, gerçekleşen kar/zararı vb. raporlanabilmektedir.

Fason Takibi

Makine imalat sektörü, imalatta fason konseptini yoğun şekilde kullanmaktadır. Depodan fasona gidecek malzemeler, iş emirlerinin operasyonları bazında takip edilmekte hangi iş emrinin hangi operasyonunda hangi malzemelerin depoda hazırlandığı, hangi malzemelerin fasona transfer edildiği, giden malzemelerin sevk irsaliyelerinin, fasoncuda kalan malzemelerin ve fasoncudan gelen yarı mamul veya mamullerin miktarlarının takibi gibi fason hareketlerinin tümünün takibi caniasERP üzerinden yapılabilmektedir.

CAD (Mekanik Tasarım) Yazılımlarından caniasERP'ye Ürün Ağacı Aktarımı

CAD programında hazırlanan ürün ağaçları ve malzeme kodlarının caniasERP programına EDI ile veri entegrasyonu gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı çizim yaptıktan sonra entegrasyon sayesinde ERP programında tekrar ürün ağacı ve malzeme kartı açmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ilgili uygulamalar sayesinde çizim programı ile entegrasyonu yapılmış ürün ağaçları ve malzeme kartlarının ürün ağacı, rota ve iş emir bilgilerine ulaşılabilmektedir. Yarı mamullerin veya mamullerin ve bu malzemeleri yapmak için kullanılan hammadde ve ilk madde malzemelerin neler olduğu, ihtiyaç miktarları ve stok durumları da bu ekran üzerinde görülebilmektedir. Kullanıcı bu ekrandan seçtiği malzemeler için satınalma istekleri veya iş emirleri de açabilmektedir. Tek bir ekranı kullanarak makine ile ilgili satınalma ve üretim bilgileri bu ekrandan takip edebilir. Aynı uygulamadan mamulün ürün ağacı çıktısı ".jpg" olarak alınabilmektedir.

Tasarım ve Ar-Ge Revizyonları

Ürün ağaçlarında yapılan değişiklikler ve revizyonlar sistemde kayıt altında tutulmaktadır. Yetkili kullanıcılar ilgili grupları, yapılan bu değişiklikler ile ilgili olarak, mail yoluyla bilgilendirmektedir. Bu revizyonlar malzemelerin kartlarında da revizyon numarası ve revizyon tarihi bilgileri ile kayıt altına alınmaktadır.

Malzeme İzlenebilirliğinin Sağlanması

Üretilen bir makinede kullanılan yüzlerce yarımamulün ne zaman, hangi operatör tarafından, hangi tezgahta üretildiği satın alınanların hangi tedarikçiden, ne zaman ve hangi kabullerle alındığı çok önemlidir. Gün içersinde binlerce malzeme hareketi olur ve böyle bir izlenebilirliği sağlayabilmek için de her malzemede lot takibi yapmak gerekir. Ancak bu durum işletmelere ciddi bir operasyonel yük oluşturur. Çünkü bakıldığında sistem üzerinde yaptığınız her harekette malzeme kodunun yanında malzemeyi stokta ayırt eden bir lot numarasını ya seçmeniz gerekmektedir ya da yeni oluşturmak durumunda kalırsınız. caniasERP ile lot numarasını sistem kendisi oluşturur ve sizi ciddi bir operasyonel yükten kurtarmış olur.

Doküman Yönetimi

Satış teklif ve sipariş bilgileri başta olmak üzere istenilen her türlü bilginin doküman yönetimi ile takibi yapılabilmektedir. Her türlü doküman belge ile ilişkilendirilmekte (.jpg, .gif, .pdf, .rar vs.) ve serverda caniasERP ile haberleşebileceği özel bir yapıda saklanmaktadır. Kullanıcılara dokümanlara erişme, değiştirme, okuma, silme vb. gibi yetkiler verilerek veri bütünlüğü ve bilgi güvenliği sağlanmaktadır. Dokümanlar kullanıcıların bilgisayarlarında değil de serverda caniasERP ile ilişkili bir biçimde tutulduğu için revizyonlar ve bütün ilgili belgelere bir yerden erişim sağlanmaktadır. Böylelikle örnek vermek gerekirse; bir proje için birden fazla personelin hazırlamış olduğu tekliflerin hepsi takip edilebilmekte ve güncel revizyonun hangisi olduğu bilinebilmektedir.

Personel Çalışma Raporu

Personelin hangi tasarım, proje veya Ar-Ge faaliyeti için ne kadar süre çalıştığı kayıt altına alınıp istenilen zamanda maliyet analizi raporlanabilmektedir.

Satınalma Onayları

Kullanıcıların açtıkları satınalma istekleri bölüm bazında takip edilir ve onaylanır. Açılan satınalma istekleri bölüm yöneticisinin ekranına düşer ve bu ekrandan bölüm yöneticileri sadece kendi departmanlarının açtıkları istekleri görebilir ve seçili satırları onaylayabilir veya iptal edebilir. Bu ilk onay satınalma departmanını tetikler ve satınalma sorumlusu, departman yöneticilerinin onaylamış oldukları satınalma isteklerini görebilir ve bu istekleri onaylayarak satınalma siparişine çevirebilir. Satınalma siparişi oluştuktan sonra siparişin toplam tutarına göre, gerekli yöneticilerin onaylarına düşer ve nihai onay verildikten sonra siparişin çıktısı alınıp sipariş geçme işlemi tamamlanır. Satınalma siparişine çevrilen isteklerin sahiplerine bilgi mailli gider. Daha sonra satınalma siparişinin stok girişi yapıldığında satınalma isteğini yapan personele ve satınalma sorumlusuna bilgilendirme mailli gider. Tüm bu özelikler sayesinde satınalma süreci onay mekanizması ve bilgilendirme maillleri ile kontrol altına alınmış olur.

Kalite Yönetimi

Hammadde kalite kontrol girişleri satınalmaya bağlı olarak belirlenen kriterlere göre yapılır. Burada yapılan kalite kontrol kriteri havuzundan satınalma isteğini yapan tarafından seçilmiş kriterlerin kalite kontrollerinin, belirlenen sırada ve belirlenen kişiler tarafından gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla kalite kontrolü gerçekleştirecek kişilerin yetki kontrolleri kriter bazında sistem tarafından yapılmaktadır.

Operasyonel kalite kontrolde ise fasondan gelen yarı mamulün veya mamulün kontrolü için öncelikle malzemenin depo sorumlusu tarafından stoğa alınması sağlanır. Bu işlem ile kalite kontrol sorumlusunun ekranına veri gelmesi sağlanmış olur. Kalite departmanına bu hareket sayesinde depoda kontrol edilmesi gereken bir fason hareketinin yapılmış olduğu bilgisi mail ile gelir. Daha sonra kalite kontrol sorumlusu veya yetkili kişi kalite kontrolünü yaparak kullanılabilir stoğa girişini yapar ve malzeme artık kullanılabilir. Kalite kontrol modülü doküman yönetimi ile entegrasyon içerisinde çalışır. İlgili malzemenin teknik resmine ve diğer kalite kontrol dokümanlarına her aşamada ulaşmak mümkündür. Makine imalatçısı için yine yönetilmesi zor konulardan bir tanesi de uygunsuzlukların ve iyileştirme çalışmalarının yönetimidir.

Bu durum için servis sonrası ürün iyileştirmeleri, tasarım değişikliklerinin yapılması ve takibi, üretimden gelen uygunsuzluklar sonucu düzeltici faaliyetlerin yapılması ve takibi, önleyici faaliyetlerin ve süreçlerle ilgili iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gibi örnekler verilebilir. caniasERP ile bu faaliyetler tek ekran üzerinden ve diğer operasyonlardan (Servis Yönetimi, Kalite Yönetimi, Üretim Yönetimi) entegre veri toplayarak kolaylıkla yürütülebilmektedir.

Esnek Tezgah Kapasite Planlama

Makine imalatçısı için önemli konulardan biri de siparişlerin önceliklerinin değişmesi yada daha öncelikli bir işin gelmesi durumunda üretimde hızlıca değişiklik yapabilmektir. caniasERP ile siparişlerin önceliklerini değiştirerek, kullanılacak malzeme rezervasyonlarını ve de tezgah planlarını hızlıca yeni duruma adapte etmek mümkündür.

Makine Bazında Üretim Sonrası Gerçek Maliyetlerin Hesaplanması

Üretilen her makine için onlarca farklı operasyonun farklı operatörler tarafından gerçekleştirildiği, yüzlerce malzemenin kullanıldığı ve işletmede üretim faaliyetlerinin devam edebilmesi için yapılan genel üretim giderlerini de düşündüğünüz zaman maliyet hesaplamak makine imalatçısı için çok karmaşık olabilmektedir. caniasERP ile makinenin gerçek maliyetleri görülebildiği gibi, bu maliyetin detayında işçilik, hazırlık, makine, amortisman, endirekt malzeme, endirekt işçilik, elektrik, genel üretim giderleri vb. ne kadar pay aldığı da analiz edilebilir.

Makine ya da ürün bazında maliyet izlenebildiği gibi daha büyük çaplı makine imalatı projelerinde özellikle de uzun süreli projelerde proje bazında da maliyet analizleri yapılması caniasERP ile mümkün olmaktadır. "Yapılan işlerin ya da yapılacak işlerin ne kadarını işletme içinde yapmalıyım?" sorusu yine makine imalatçısı için zor bir konudur.

Makine imalatı bir çok farklı operasyonu içinde barındırır (tasarımdan talaşlı imalata, elektrik işlerinden montaja, saç işlemeden kaynağa vb.) caniasERP bu süreçlerdeki kârlılıkları ayrı ayrı analiz ederek hangi operasyonları içerde yapmanın, hangilerini dışarıda fason yaptırmanın ya da daha fazla yatırım yapma gereklilikleri konusunda yardımcı olur.

Makine ve Endüstriyel Otomasyon sektöründeki müşterilerimizden bazıları

Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez kullanılmaktadır. İncele