canias ERP FİNANS YÖNETİMİ – BÜTÇELEME (BUD)

Bütçeleme, işletmeye ilişkin bir planlama süreci, maliyet muhasebesi ve kontrol kapsamındaki önemli görevlerden biridir. canias ERP BUD (Budget) – Bütçeleme Modülü (BUD) satış ilişkili bir bakış açısıyla satış planlaması yapar.

canias ERP ile Bütçeleme Modülü (BUD)

Modül, Finansal Mu­hasebe (hesap düzeyinde) veya maliyet muhasebesi (maliyet çeşitleri/maliyet merkezleri düzeyinde) temelli planlama çalış­malarını da kapsar.

Bütçelemenin önemli bir amacı, planlanan ve fiili değerleri kar­şılaştırarak denetlenen süreçleri (örn.maliyetlerin düşürülmesi amacıyla) yola sokmaktır. canias ERP Bütçeleme Modülü (BUD), yılları referans alır. Modül aracılığıyla yıllık plan dâhilinde tüm aylara ilişkin ayrıntılı bilgiler de edinilebilir. Her bir mali yıl için iste­nen sayıda bütçe planı birlikte yapılabilir ve bu bütçe planla­rından biri "fiili bütçe" olarak tanımlanabilir. Ayrıca geçmişteki plan/fiili verileri, yeni planların oluşturulması amacıyla bütçe sorumlularına aktarılabilir. Bütçeleme Modülü (BUD) ile diğer işlev alanlarının bağlantısı, planlama sürecini daha verimli kılar. Modülün genel sisteme olan entegrasyonu grafikte gösterilmiştir.

Satış Planlaması

Satış planlaması, planlamanın yapılacağı alanın gerektirdiği dü­zeyde ayrıntılandırılabilir; malzemeler ve müşteriler temel alı­narak en alt düzeyde gerçekleştirilebilir. Bu durum kullanıcının, hangi müşterinin hangi malzemeden ne kadar alacağına ilişkin tahminde bulunabileceği anlamına gelir. Diğer yandan canias ERP  Bütçeleme Modülü (BUD) içerisinde, satış rakamlarının daha az ayrıntıyla planlanması; müşteri ve/veya malzeme grupları düzeyinde özetlenmesi de mümkündür. Planlama kapsamından bağımsız olarak, plan değerleri birer yıllık değer olarak kaydedilebilir; önceden tanımlanmış dağıtım işlevi yardımıyla ilgili aylara bö­lünebilir. Ayrıca Bütçeleme Modülü (BUD) içerisindeki aktarım işlevi, satış odaklı oluşturulan satış planından üretim planı türetilmesine de olanak sağlar. Ürün ağaçları ve çalışma planları analiz edile­rek, üretim için planlanan satınalma siparişi miktarları ve hiz­met türleri, üretim planından tekrar oluşturulabilir.

Mali Planlama

Oluşturulan satış ve üretim planları, işletmenin mali planla­masına kaynak oluşturur. Finansal muhasebe temel alınarak gerçekleştirilen bu planlama, canias ERP Bütçeleme Modülü (BUD) odak noktasıdır. Satış miktarlarının planlanmasına benzer şe­kilde, Finansal Muhasebe'deki her bir hesap için aylık bir plan değeri tanımlanabilir. canias ERP Maliyet Muhasebesi modülün­de ihtiyaca göre değerlendirilebilmeleri için bu verilerin, değiş­tirilebilmesi mümkündür. Genellikle değerler, maliyet merkez­leri ve maliyet çeşitleri düzeyine kadar ayrıştırılır.

Raporlama

canias ERP Bütçeleme Modülü (BUD) kapsamında çeşitli analizlere im­kan veren standart raporlar mevcuttur:

  • Satış rakamları için plan/fiili karşılaştırması
  • Planlanan bilanço/kâr ve zarar hesabı (Finansal Muhasebe)
  • Planlanan maliyet dağıtım tablosu (Maliyet Muhasebesi)

canias ERP Finansal Muhasebe modülündeki raporlama aracın­da, muhasebe ilişkili plan verileri mevcut olduğundan, müş­teriye özel değerlendirmeler yapılabilir. Gerekli bilgiler (örn. planlanmış maliyet hesaplaması verileri), canias ERP  içinde stan­dart olarak bulunan Çevrimiçi Analitik İşleme/İş Zekası modü­lünde hazırlanabilir.

DİĞER MODÜLLER İLE BAĞLANTI

Bütçeleme Modülü (BUD) bileşenlerinin genel sisteme bütünüyle entegre ve diğer modüllerle bağlantılı bir yapıya sahip olması, kullanıcılara sayısız avantaj sunar. Böylece canias ERP Bütçele­me modülündeki planlanan satış rakamları için canias ERP Sa­tış modülündeki fiili veriler kullanılabilir. Planlanan rakamlar geçmişteki satış rakamları ile doğrudan bağlantısı olmadan ta­nımlanırsa kullanıcılar, satış fiyatı listelerinden, planlanan satış fiyatlarını aktarabilir. Bütçeleme çerçevesinde oluşturulan plan değerleri, canias ERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünde dikkate alınabilir; ilişkili süreçlerde kullanılabilir. Bunlar ayrıca raporlama için fiili değerler ile karşılaştırılabilir ve sapma ana­lizleri için bir altyapı oluşturur. Muhasebe ve raporlama plan­lamalarında, canias ERP Finansal Muhasebe veya canias ERP Mali­yet Muhasebesi modüllerinde yer alan geçmiş fiili değerler de kullanılabilir.

 

BUD modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING

SABIT KIYMET YÖNETIMI
ASSET MANAGEMENT

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

BÜTÇELEME
BUDGETING
MALIYET MERKEZLERI MUHASEBESI
COST CENTER ACCOUNTING
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
SATIŞ
SALES
MALZEME IHTIYAÇ PLANLAMASI
MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.