canias ERP ÜRETİM YÖNETİMİ – KAPASİTE PLANLAMA MODÜLÜ (CAP)

canias ERP CAP (Capacity Management) – Kapasite Planlama Modülü ile belirli bir dönem içerisindeki iş emirlerinin, üre­timdeki kaynak kısıtlarına göre terminlenmesi ve genel kabul görmüş yöntemlere uygun çizelgelenmesi sağlanır.

canias ERP ile Kapasite Planlama Modülü (CAP)

Kapasite Planlama Modülü (CAP), her bir iş emri için ilgili iş emri türüne ve iş merkezine bağlı olarak, farklı kriterlere göre çalıştırılabilmektedir. Modül ile farklı çizelgeleme tipleri ve geçmiş planları karşılaştırılabilir. Bu özellik sayesinde kapasite planla­mada kullanılan farklı stratejilerin performansları kıyaslanabi­lir.

Modülde iş emirleri, malzeme ihtiyaç planlaması, bakım plan­ları, iş merkezi takvimi arasında sıkı bir etkileşim mevcuttur. Bu etkileşim, grafikte gösterilmiştir.

 

Görselleştirme ve Şeffaflık

Gantt şeması ile her bir iş merkezinin kapasite kullanımı, iş emri veya iş merkezi bazında listelenebilir ve bunların birbir­leriyle ilişkileri grafiksel olarak gösterilebilir. Oluşturulan Gantt şeması üzerinde, sürükle - bırak işlevi ile operasyonların baş­langıç zamanı, süresi ve iş merkezi gibi bilgiler doğrudan dü­zenlenebilir. canias ERP Kapasite Planlama Modülü (CAP) içerisindeki kritik yol, geç kalan işler, eksik parçalar ve genel çizelgeleme perfor­mansının grafiksel gösterimi, kullanıcıların çizelgeleme sorun­larını erken fark etmelerini sağlar. Bu şekilde, çizelgede oluşan ani gelişmelere daha hızlı tepki verilebilir ve gerektiğinde der­hal müdahale edilebilir.

 

Zamanlar ve Aktiviteler ile İlgili Bilgiler

canias ERP Kapasite Planlama Modül (CAP) içinde bulunan bir diğer özellik de üretim aralığının gösterilmesidir. Bu özellik ile çizelgede, müm­kün olan en erken üretim başlangıcı ile son işlem bitişi arasın­daki dönem belirtilir. Bu veriyle operasyon aktiviteleri ile ilgili üretim süresi, hazırlık süresi, taşıma süresi gibi farklı bilgilere ulaşılabilir. İş merkezlerinin kullanım oranı, verimlilik oranı gibi grafikler ve operasyon sürelerine (başlangıç ve bitiş zamanı, duruş zamanı, hazırlık süresi gibi) ilişkin bilgiler sistemde mev­cuttur ve üretim kontrolü amacıyla kullanılabilir.

 

Kapsamlı ve İhtiyaca Yönelik Bilgiler

Her bir operasyona ilişkin onay bilgiler, Kapasite Planlama Modülü (CAP) içerisine canlı olarak aktarılır. Burada iş emirlerini, amacı bağlamında iş merkezi veya iş emrine göre düzenlenmiş olarak farklı bilgiler ile görüntüleme olanağı mevcuttur. Bu tip bilgiler arasında başlangıç ve bitiş süreleri, bekleme süreleri, iş akışı süreleri ve iş merkezleri arasındaki nakliye süreleri ile birlikte gecikmeler sayılabilir. Kapasite planlama, geçerli fabrika takvi­mi dikkate alınarak yapılır. Hesaplama için bekleme süreleri, istisna günleri veya vardiyalı çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgiler temel alınır. Bunların yanında üretimsel ilişkiler ve çizelgeleme kuralları ile ilgili bilgiler de görüntülenebilir. Bu şekilde birbir­leriyle bağlantılı üretim siparişleri görüntülenebilir, aktiviteleri karşılaştırılabilir ve farklı çizelgeleri analiz edilebilir.

 

Analiz ve Eylem

canias ERP Kapasite Planlama Modülü (CAP) işlevlerinden birisi de iş merkezi karşılaştırma analizidir. Belirli bir üretim sürecine dahil olan tüm iş merkezleri birbirleriyle karşılaştırılabilir ve optimi­ze edilebilir. Bu analiz için kullanıcıya, her bir iş emri adımına ilişkin bilgilerin yer aldığı kapsamlı veritabanı sunulur. İlgili iş merkezlerinin karşılaştırılması için çeşitli ölçütler kullanılabilir (örn. hazırlık süresi, gerçekten çalışılan süre, makine kapasite­si). Ayrıca modülde, kapasite kullanımının görüntülenmesi ola­nağı da mevcuttur. Bu özellik, ilgili iş emrinde hangi kaynakla­rın (örn. aletler, makineler), ne zaman, ne kadar kullanıldığı ve tüketildiği sorusuna yanıt verir. Ayrıca canias ERP Kapasite Plan­lama modülünde personel kapasiteleri ile bağlantılı olarak; hangi çalışanın hangi operasyonda çalışacağı, personel kapa­site durumu ve değerlendirilmeyen kapasiteler için başka bir planlama yapılıp yapılamayacağına yönelik bilgiler de sağlanır.

Denetim ile İlgili Kurallar ve Yapılar

canias ERP Kapasite Planlama Modülü (CAP)  kullanılırken maksimum per­formansı alabilmek için öngörülen kontrol tablosunda belirli kuralların kaydedilmesi ve modülün bu bilgiler temelinde yö­netilmesi tavsiye edilir. Kapasite kurallarının düzenlenebilmesi mümkündür. Bu sayede olası gecikmelere ilişkin bir analiz ger­çekleştirmenin yanı sıra hazırlık sürelerinin optimize edilme­sine ve kaynakların düzenlenmesine de olanak sağlanır. Diğer taraftan, firma ve tesis bazında bireysel öncelik kuralları tanım­lanabilir ve performansları karşılaştırılabilir. Sıraya bağlı hazırlık sürelerinin (işlemler arası süreler dahil) belirlenmesi ve hazırlık süreleri için bir çarpanın kaydedilmesi olanağı mevcuttur. Mo­dülün diğer bir işlevi de kapasite gruplarının oluşturulmasıdır. Kapasite bakımından aynı veya benzer görevlerin düzenlendiği iş merkezleri gruplanabilir. Kapasite darboğazları konusu da canias ERP Kapasite Planlama Modülü (CAP) için önemli bir rol oynar.

 

Entegrasyonun Faydaları

canias ERP Kapasite Planlama Modülü (CAP)  tüm üretim alt yapı­sı ile bütünüyle entegre olması, üretim çizelgelemede kayda değer avantajlar sağlar. Tek tip bir sistemin bulunmaması ge­nellikle iş yükünün ve risklerin artmasına yol açar. Ayrıca sis­temin bütününe ve dolayısıyla şirketin genel durumuna ilişkin bir değerlendirme veya analiz sonucu da sunmaz. Bu nedenle eksiksiz canias ERP  çözümünün sunduğu en büyük avantaj, özel­leştirilebilme ve şeffaflık; canias ERP  içindeki münferit işlev alan­ları veya modüller arasında sağlanan entegrasyon ve sürekli etkileşimdir. Kapasite planlama Modülü (CAP), grafikte yer alan diğer modüllerdeki veriler ve işlevler ile koordineli çalışır ve kapasite planlaması iyileştirilir.

 

CAP modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

KAPASİTE PLANLAMA
CAPACITY PLANNING
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
BAKIM YÖNETIMI
MAINTENANCE
SERVIS YÖNETIMI
SERVICE MANAGEMENT
MALZEME IHTIYAÇ PLANLAMASI
MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
ROTALAR VE IŞ MERKEZLERI
ROUTING


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.