canias ERP MALİYET – MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ MODÜLÜ (COS)

canias ERP COS (Cost Center Accounting) – Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü, şirketler ile dış dünya arasındaki ticari işlemlerin kaydedilmesinden sorumludur ve yasal düzenlemelere (örn. HGB veya EStG) tabidir.

canias ERP ile Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS)

Maliyet hesaplaması ise genellikle şir­ket içi raporlama için kullanılır. Birincil amacı şirket içinde orta­ya çıkan ticari işlemlerin kontrol edilmesidir. Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) sistem entegrasyonu grafikte gösterilmiştir.

 

Masraf Çeşitleri

canias ERP sisteminde, Finansal Muhasebe'deki gider hesapları aynı zamanda masraf çeşitleri olarak da görev yapar. Burada bunların sabit veya değişken masraflar olarak tanımlanması ve ayrıca masraf çeşidi grupları oluşturularak özetlenmesi müm­kündür. Ayrıca bir hesabın veya hesap çeşidinin masraf merkezine tabi olarak tanımlanması da mümkündür. Bunun amacı, ilgili tüm Finansal Muhasebe kayıtlarının maliyet merkezlerine aktarıl­masını garanti etmektir.

 

Masraf Taşıyıcıları

canias ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS), çok çeşit­li masraf taşıyıcılarının tanımlanmasına (örn. iş emirleri veya projeler) olanak sağlar. Dönem boyunca oluşan masraf taşıyı­cıları, eşzamanlı bir hesaplama ile kontrol edilebilir. Buna göre, bir nihai maliyet hesaplaması aracılığıyla gerçekten oluşan masraflar ile asıl planlanan masraflar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirilebilir.

canias ERP Finansal Muhasebe modülü, maliyet muhasebesi ala­nında kullanılanlar ile aynı planlanan masraflara erişim sağlar veya yalnızca Finansal Muhasebe alanında dikkate alınan ayrı bir bütçe oluşturur.

 

Maliyet Merkezleri

canias ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) içerisindeki mali­yet merkezi ana verileri, belirli bir sayıda masraf yeriyle sınırlı kalmadan, istenilen şekilde tanımlanabilir. Tanımlanan maliyet merkezleri canias ERP  Finansal Muhasebe modülünde masraf çeşitleri (masraf hesapları) ile canias ERP  Üretim Planlaması ve Kontrolü ve canias ERP Proje Yönetimi modüllerinde ise masraf taşıyıcıları (üretim onayları) ile ilişkilendirilirler. Bu ilişkilendir­me canias ERP  Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) ile diğer modüllerin entegre bir biçimde çalışmasına olanak sağlar.

Ayrıca her maliyet merkezi için üst maliyet merkezi tanımlaya­rak maliyet merkezi hiyerarşisinin oluşturulması da mümkün­dür.

 

Masraf Dağıtımı

Masraf girişi çerçevesinde Finansal Muhasebe kayıtları, üre­tim onayları ve gerekirse stok yönetimi mal hareketleri birincil masraf olarak gruplanabilir. Bir dağıtım anahtarı tanımlanarak, yardımcı maliyet merkezlerinde bulunan masraflar, ana ma­liyet merkezlerine dağıtılabilir. Dağıtım ölçütü olarak üretim onayları, oluşan masraflar veya belirlenen sabit oranlar (örn.metrekare, çalışan sayısı, kullanılan telefon ünitesi, vs.) kulla­nılabilir. Tanımlanan dağıtım anahtarı kullanılarak maliyet mer­kezleri arasında masraf aktarımları gerçekleştirilebilir. Ek ola­rak tanımlanmış farklı dağıtım anahtarları sonucunda oluşan masraf dağıtımları kıyaslanabilir.

Son olarak, hazırlanan masraf dağıtımı verisi kullanılarak ge­lecekteki ürün maliyet hesaplamaları için temel alınacak yeni aktivite (örn. işçilik süresi veya elektrik tüketimi) birim mali­yetleri belirlenebilir. Ayrıca aktivite birim maliyetleri hesap­lanırken gerçekleşen üretim onayları yerine iş merkezlerinde tanımlanmış ideal çalışma süreleri kullanılabilir. Çalışma süresi doldurulmadığında çalışılmayan kısım gideri canias ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) üzerinden muhasebeleştirile­bilir.

Ayrıca oluşturulan veriler için masraf dağıtım tablosu, yıllık kar­şılaştırma veya plan-fiili karşılaştırması gibi çeşitli raporlama olanakları da mevcuttur.

 

ENTEGRASYON

canias ERP sisteminin yüksek entegrasyon seviyesi nedeniyle, Maliyet Merkezleri Muhasebesi ilişkili verilerin kaydı canias ERP Finansal Muhasebe, canias ERP Sabit Kıymetler, caniasERP Satış, canias ERP Stok Yönetimi, caniasERP Üretim Planlaması ve Kont­rolü modüllerindeki belge kayıtlarına paralel olarak gerçek­leştirilir. Böylece mükerrer kayıtlara ve veri aktarımına ihtiyaç duyulmadan maliyet hesaplaması gerçekleştirilebilir.

Fiili masraf işlemenin yanı sıra canias ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) içerisinde planlanan masraflar ile çalışma ola­nağı da mevcuttur. Planlanan masraflar canias ERP Standart Ma­liyet ve canias ERP Bütçeleme modüllerinde kullanılabilir.

Standart raporların yanı sıra, canias ERP Çevrimiçi Analitik İş­leme/İş Zekası modülü ile bağlantı sayesinde, müşteriye özel dahili raporların oluşturulması için Maliyet Merkezleri Muha­sebesi Modülü (COS) içerisinde serbest rapor oluşturma aracı da kullanıma sunulmuştur.

 

COS modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

ÜRETİM MALİYETİ
PRODUCTION COST

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

MALIYET MERKEZLERI MUHASEBESI
COST CENTER ACCOUNTING
FATURA KONTROLÜ
VERIFICATION
SATIŞ
SALES
STOK YÖNETIMI
INVENTORY
SABIT KIYMET YÖNETIMI
ASSET MANAGEMENT
BÜTÇELEME
BUDGETING
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
STANDART MALIYET
CALCULATION
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.