canias ERP KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ MODÜLÜ (ERM)

canias ERP ERM (Enterprise Risk Management) – Kurumsal Risk Yönetimi Modülü (ERM), bir işletmenin ekonomik değerini en üst noktaya çıkarmak amacı ile kritik riskleri tanımlayan, olası etkilerini ölçen ve bütünleştirici risk yönetimi uygulamalarını hayata geçiren sistemli ve detaylı bir prosestir.

canias ERP ile Kurumsal Risk Yönetimi Modülü (ERM)

Kurumsal Risk Yönetimi, bir kurumun ya da kuruluşun çalışa­bilirliği; ticari müesseseler içinse öncelikle kârlılığını olumsuz etkileyebilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve en alt düzeye indirilmesi sürecidir.

İktisadi ve teknolojik gelişmeler; zaman içinde çok sayıda faali­yetin çok sayıda kişi ve uzun süreçlerle yürütüldüğü, hiyerarşik örgütsel düzenlerin sürekli geliştiği, karmaşık işletme yapıları­nın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda işlet­melerin faaliyetleri basit kontrol yöntemleriyle izlenemeyecek hale gelmiştir. Amerika’da beş bağımsız meslek kuruluşundan oluşan COSO (The Committe of Sponsoring Organizations), iç kontrolün işletmelerde standartlaşan bir yapı hale gelmesinde öncülük etmiştir. COSO iç kontrol modeli; iç kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme faaliyetlerinden oluşan; işletme faaliyetlerinin etkinliği ve ve­rimliliği, mali raporların güvenilirliği ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelerle uyum amaçları etrafında şekillenmiş çok bo­yutlu bir yapıdır. Daha sonra ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı ile risk yönetim sisteminin standardları belirlenmiş­tir.ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı kuruluşlara, ama­cı risk yönetim sürecini şirketin bütün yönetim, strateji ve plan­lamasıyla, idaresi, raporlama süreci, politikaları, değerleri ve kültürüyle bütünleştirmek olan bir çerçeve geliştirmesini, bu çerçeveyi yürürlüğe koyup sürekli olarak ilerletmesini tavsiye etmektedir. canias ERP ERM Kurumsal risk Yönetimi Modülü (ERM) bu standardlara uyumlu olarak oluşturulmuştur.

Genel İşleyiş

canias ERP Kurumsal Risk Yönetimi Modülü (ERM) içerisinde dört temel risk grubu vardır:

 • Stratejik
 • Finansal
 • Operasyonel
 • Uyumluluk/Felaket

 

canias ERP Kurumsal Risk Yönetimi Modülü (ERM), risklerin yöneti­mi için aşağıdaki adımlar izlenir:

 

I. Risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve ait olduğu risk gru­bunun belirtilmesi

Firmalar iç denetim süreçlerini de dikkate alarak risklerini be­lirler. Riskleri için sorumlu ve yönetici ataması yapar. Risk öl­çüm periyotlarını ve ölçümün nasıl yapılacağını belirler.

 

II. Risklerin değerlendirilmesi

Kullanılan başlıca risk değerlendirme yöntemleri:

 • Beyin fırtınası
 • Senaryo analizi
 • Kâr/Maliyet analizi
 • Sebep ağacı analizi
 • Hata etki analizi
 • Sonuç/Olasılık matrisi

 

III. Risklerin çalıştırılması, sonuçlarına göre risklerin sıralan­ması ve risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi

Kullanılan risk kontrol yöntemleri:

 • Sakınma: İşletmenin faaliyetine son vermesi
 • Önleme: Risklerin gerçekleşme ihtimalini azaltma
 • Koruma: Risklerin etkisini azaltma
 • Dağıtma: İşletmenin tüm faaliyetlerinin riskten zarar gör­memesi için faaliyetlerin dağıtılması
 • Transfer: Risklerin üçüncü şahıs ya da kurumlara devredil­mesi

 

 

IV. Uygulanacak yöntemin seçilmesi, uygulanması ve risklerin izlenmesi

 • Konfigüre edilebilir modül parametreleri
 • Ek risk grubu tanımlayabilme
 • Olasılık ve etki ölçekleri tanımlayabilme
 • Esnek ölçüm periyodu tanımlayabilme
 • Sistemdeki her modülden veri kullanma

Raporlama

Tanımlanmış riskler belirlenen zamanlarda çalıştırıldığında so­nuçlar hem rapor hem de grafik olarak gösterilir.

Diğer Modüller ile Bağlantı

canias ERP  Kurumsal Risk Yönetimi Modülü (ERM) sisteme tam entegre olduğundan, sistemin herhangi bir modülündeki bilgiyi riskle­rin ölçülmesinde kullanabilir.

 

ERM  modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
KURUMSAL KARNELER
BALANCED SCORECARD
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER REALTIONSHIP MANAGEMENT
SATIŞ
SALES
SATINALMA
PURCHASE


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.