canias ERP FİNANS YÖNETİMİ – FİNANSAL MUHASEBE MODÜLÜ (FIN)

canias ERP FIN (Financial Accounting) – Finansal Muhasebe Mo­dülü, kapsadığı “Genel Muhasebe”, “Alacaklar Muhasebesi”, “Borçlar Muhasebesi”, “Yönetim Muhasebesi”, “Maliyet Mu­hasebesi”, “Sabit Kıymetler Muhasebesi” ve “Bütçeleme” alt modülleri ile üretim yapan, hizmet sunan veya nihai ürün tica­reti yapan işletmelerin resmi veya yönetimsel tüm ihtiyaçları­na cevap verecek şekilde geliştirilmiş ve kurgulanmıştır.

canias ERP ile Finansal Muhasebe Modülü (FIN)

Finansal Muhasebe Mo­dülü (FIN), kapsadığı “Genel Muhasebe”, “Alacaklar Muhasebesi”, “Borçlar Muhasebesi”, “Yönetim Muhasebesi”, “Maliyet Mu­hasebesi”, “Sabit Kıymetler Muhasebesi” ve “Bütçeleme” alt modülleri ile üretim yapan, hizmet sunan veya nihai ürün tica­reti yapan işletmelerin resmi veya yönetimsel tüm ihtiyaçları­na cevap verecek şekilde geliştirilmiş ve kurgulanmıştır.

Bu modülün en güçlü yanı, bü­tün bunları işletmenin ihtiyaç duyabileceği birçok “muhasebe standardında” (örn. TMS, UFRS, USGAAP veya özel yönetim muhasebeleri amaçlı); ayrı kurulum, kurgulama, veri tabanı veya mükerrer kayıt girişi gerektirmeden, akıcı ve verimli bir şekilde yapabilmesi ve raporlayabilmesidir.

 

Modülün temel işlevlerinden bazıları şöyledir :

 • Ticari olayları ve bunların belgelerini, kendi işlem döviz bil­gileri ile uygulanan mevzuatlara uygun şekilde kayıt altına alma (resmi “genel muhasebe” gereklerini yerine getirme)
 • Resmi defter, e-Defter, beyanname, e-Beyanname veya mali tabloları hazırlama, e-Devlet kapsamında dijital or­tamda mühürleme ve sunma.
 • Ticari alacakları ve ticari borçları, canias ERP Satış ve canias ERP Fatura Kontrolü modülleri ile gerçek zamanlı veya toplu entegrasyon ile kapsamlı şekilde yönetebilme (açık bakiye, alacak/borç yaşlandırma, analiz etme, müşteri borç bilgi­lendirme ve toplu uyarı mektupları).
 • canias ERP Sabit Kıymetler modülü ile gerçek zamanlı en­tegrasyonu sayesinde, aylık amortisman giderlerinin mu­hasebeleştirilmesi; tam veya birçok zamanlı kısmi satışın, hurdaya çıkışın ilgili muhasebe belgelerinin otomatik oluş­turulması. Aday sabit kıymet ve masraflarının ilgili döne­min muhasebe kayıtlarından otomatik tespiti ve işlemle­rinin yapılması.
 • canias ERP İnsan Kaynakları modülü ile tam entegrasyonu sa­yesinde aylık personel giderlerinin ve tahakkuklarının mu­hasebeleştirilmesi.
 • Alınan, verilen veya ciro edilen çek, senet, akreditif mek­tubu gibi vadeli kağıtları kayıt altına alma, bankaya tahsile çıkma, kırdırma, tahsilat veya adli takip statülerini takip etme, raporlama, otomatik muhasebe belgelerini oluştur­ma ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutma.
 • Hiçbir ödeme veya tahsilatınızı atlamamanız için “Finansal Hatırlatıcı” (Çek, senet, akreditif mektubu, sigorta poliçele­ri, vb. için, özel raporlarla, e-Posta ve/veya SMS mesajları ile tanımlanan tarih ve saatlerde, istenilen periyotlarla bil­gilendirme ve hatırlatma).

· Borç tahakkuklarını gerçekleşen tahsilatlar ile işlem dövizi veya yerel para biriminde finansal eşleştirmeye tabi tuta­rak borç kapatma, açık bakiye takibi, ilgili kambiyo karı/za­rarı, vade farkı muhasebe belgelerini otomatik oluşturma.

· Kapsamlı bir şekilde (yerel para birimi, raporlama, işlem veya hesap para birimi seçenekli) muavin defter, mizan, kesin mizan, bilanço, kar/zarar tablosu, nakit akış tabloları, vb. mali tablo ve listeleri kolayca alabilme. Standart kapsa­mındaki mali liste ve tabloların yanı sıra kendi kişiselleşti­rilmiş rapor ve tablolarınızı oluşturabilme.

· Muhasebe kayıtlarından ve henüz muhasebeye entegre olmamış ön muhasebe (satış, alım faturaları, siparişleri) belgelerinden resmi ve yönetsel nakit akım tabloları hazır­lama.

· Dönemsel ödemeler, sigorta prim veya leasing ödemeleri, kredi geri ödemeleri gibi işlemler için şablon belgenin bir kere oluşturulması ve zamanı gelince otomatik muhasebe­leleştirilmesi.

· Çalıştığınız bankalarla dijital entegrasyon. Swift MT940 standardında hesap hareketleri entegrasyonu, çek/senet entegrasyonu, toplu ödeme emirleri gönderim ve akıbet entegrasyonu.

 • Diğer ilgili modüllerle entegrasyonu ile gerçek zamanlı veya toplu belge oluşturmanın yanı sıra zengin, özelleştirilebilir “kayıt anahtarları” aracılığı ile hızlı, kontrollü ve kolay belge girişleri yapabilme.

 

 • Dönemsel Kur Değerleme” sonucu oluşan kambiyo kâr / zarar muhasebe belgelerinin, dövizli alacakların kur farkı faturalarının ve borç kaydı tahakkuk muhasebe belgeleri­nin otomatik oluşturulması.
 • Borç/alacak yaşlandırma, vade farkı ve adat ekstreleri, re­eskont hesaplama, ağırlıklı ortalama vade farkı hesaplama­ları raporları oluşturulması.
 • Kapsamlı “dönem sonu işlemleri”. Kapanış ve yeni dönem açılış belgelerinin rahat ve hızlıca oluşturulabilmesi.

RAPORLAMA

canias ERP Finansal Muhasebe Modülü (FIN), resmi veya yönetsel ihti­yaçları karşılamak için birçok hazır rapor sağlar. Standart rapor­lar zengin parametre ve opsiyonlarla sunulur; kolay kullanımlı sihirbazlar yardımı ile farklı ortamlara da (örn. excel, PDF, me­tin belgesi) aktarılabilirler.

Çok sayıdaki hazır rapordan bazıları şunlardır:

Hesap planı dökümleri, muhasebe belge dökümleri, kontrol listeleri, kapsamlı hesap hareket dökümleri, geçici ve kesin mizan, resmi defterler (baskılı kağıt veya onaylı e-Defter seçe­nekli), çek/senet bordroları ve tarihçeli yürütme listeleri, na­kit akım tabloları, e-Beyannameler, borçlu hesap bilgi ve uyarı mektupları, Ba ve Bs formları, KDV raporları, ithalatçı ve ihra­catçı firmalar için özel raporlar, yüklenilen KDV raporu, borç yaşlandırma raporları, tahsilat-ödeme raporları.

 

FIN modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

SABIT KIYMET YÖNETIMI
ASSET MANAGEMENT

BÜTÇELEME
BUDGETING

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
SATIŞ
SALES
FATURA KONTROLÜ
VERIFICATION
SABIT KIYMET YÖNETIMI
ASSET MANAGEMENT
STOK YÖNETIMI
INVENTORY
MALIYET MERKEZLERI MUHASEBESI
COST CENTER ACCOUNTING
STANDART MALIYET
CALCULATION
BÜTÇELEME
BUDGETING


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.