canias ERP PROJE YÖNETİMİ MODÜLÜ (PRJ)

canias ERP PRJ (Project Management) – Proje Yönetimi Modülü, entegre maliyet ve kaynak planlaması ile birlikte projelerin kapsamlı şekilde planlanmasına ve terminlenmesine olanak sağlar.

canias ERP ile Proje Yönetimi Modülü (PRJ)

Otomatik durum bildirimleri ve detaylı proje yapısını gösteren grafik görüntüsünün yardımıyla, proje için hızlı ve güvenilir bir kontrol gerçekleştirilebilir; tüm detaylarda pro­je bilgileri görüntülenebilir. canias ERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ), canias ERP sistemine bütünüyle entegredir; böylece verilerin iki yönlü olarak kullanılması mümkün olur. canias ERP modüllerinin bağlantıları aşağıdaki grafikte şematik olarak gösterilmiştir.

 

Proje Planlaması

canias ERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) içerisinde bir projenin oluşturul­ması, proje planlamasının ilk adımıdır. Bir proje içinde, proje yapı planı (PYP) bir tablo biçiminde veya Gantt şeması şeklinde oluşturulur. Daha sonra aktiviteler, aktivitelerin bağımlılıkları "milestone" noktaları, proje kaynaklarının tanımı grafiksel ola­rak veya tablo ile ayrıntılı olarak planlanır. Aktivitelerin termin­lenmesinin ardından, projenin tüm zamansal akışı için hem iş akışı planı hem de kritik yol, kapsamlı ve anlaşılır şekilde oluş­turulabilir.

Terminleme ile oluşan tablo biçimindeki görev planı da yine projenin alt adımları ile ilgili bilgi sunar. Projeye özel bu gö­revler de yine canias ERP İletişim Çözümü modülünde görüntü­lenebilir.

Mevcut projelerin yeni projeler için şablon olarak kullanılması veya küçük projelerin daha büyük projelere birer alt proje ola­rak entegre edilmesi seçenekleri, projelerin daha etkin şekilde planlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlar.

 

Aktivitelerin merkezi olarak yönetilmesi, onaylanması ve tüm değişikliklerin anlık olarak izlenebilmesi, hassas ve etkin bir proje kontrolüne olanak sağlar. Aktiviteler tamamlandığında, uygun olmayan gelişmelere karşı hızlı tepki verilmesini sağla­mak amacıyla otomatik bir geribildirim gerçekleştirilir. Mevcut projelerde ne zaman istenirse aktivite, iş merkezleri, kaynaklar, malzemeler veya çalışanlar gibi proje bileşenlerinde değişiklik, ekleme ve silme yapılabilir. Anlık proje durumu ve ilerleme­sine ilişkin bir genel bakış elde etmek için proje temel çizgisi oluşturulabilir. Proje temel çizgisi maliyet ve aktivite bazında oluşturularak hem grafik hem de tablo olarak görüntülenebilir ve karşılaştırılabilir. Burada maliyetler, iş akışları ve kaynaklar dikkate alınarak hem proje içinde hem de farklı projeler ara­sında bir karşılaştırma yapılır.

 

Fatura Düzenleme

canias ERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) içerisinde, her bir proje bileşenine ait onayların tek tek veya toplu olarak faturalanması olanağı mevcuttur. Aktivite giderleri, malzemeler, kaynaklar, hizmet türleri ve genel masraflar gibi proje kapsamındaki tüm mali­yetler için fatura oluşturulabilir.

 

Entegrasyon

canias ERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ile canias ERP Satış modülünün  entegre bir yapıya sahip olması, projelerin Satış modülünden oluşturulmasına ve simüle edilmesine olanak sağlar. Bir satış belgesi, yeni bir projenin oluşturulmasında temel olarak kul­lanılabilir. Aynı şekilde bir proje için ihtiyaç duyulan kaynaklar ve hesaplanan masraflar da proje oluşturulmadan önce simüle edilebilir. Ödeme entegrasyonu işlevi sayesinde, ödemelerin tahsil edilememesi durumunda projenin durdurulması sağla­nabilir. Teyit edilen işlemler, hizmetler veya malzemeler gibi proje ilerlemeleri, proje tamamlanmadan önce de Satış modü­lünden müşterilere tek tek olarak fatura edilebilir.

canias ERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ile canias ERP Satınalma mo­dülünün entegre yapısı sayesinde teslimata ilişkin termin, mik­tar, tedarikçi gibi veriler, Proje Yönetimi modülüne aktarılır ve Proje Yönetimi modülünden yönetilebilir. Böylece, satınalma tarafındaki değişikliklere hızlı tepkiler verilebilir.

canias ERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ile canias ERP Üretim Planla­ması ve Kontrolü modülünün entegre bir yapıya sahip olması, üretim planı ve iş emirlerinin Proje Yönetimi Modülünden izle­nebilmesini ve kontrolünü sağlar. Bir projenin üretimde mev­cut olan bir ihtiyacı karşılayabiliyor olması halinde, iş emrinin ancak proje tamamlandıktan sonra başlayabilecek şekilde ter­minlenmesi olanağı mevcuttur.

canias ERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ayrıca, bir projenin ihti­yacını karşılayan bir üretim planı veya satınalma isteği de oluş­turulabilir.

Proje Hesaplanması

Aktiviteler, malzemeler, projenin herhangi bir aşamasında kul­lanılacak tüm kaynaklar ve hizmet türleri temel alınarak, plan­lanan maliyet hesaplamaları gerçekleştirilebilir. Burada teyit edilen aktiviteler için hedef masraflar ve fiili masraflar karşı­laştırılır. Proje tamamlanırken gerçekleşen fiili maliyet görün­tülenir ve hedef maliyetle karşılaştırılabilir. Proje temel çizgisi herhangi bir zamanda hesaplanarak, proje planı ve ilerlemesi takip edilebilir.

 

Merkezi Veriler

Birçok modülle entegre yapı canias ERP Proje Yönetimi Modü­lü (PRJ) içeriğinde önemli bir role sahiptir. Diğer modüllerde kullanılan ve yönetilen kaynaklar, proje yönetiminde ilgili dokümanla bağ­lantılı bir şekilde, doğrudan kullanıma sunulmuştur. Tüm do­kümanların canias ERP Doküman Yönetimi modülünde merkezi olarak saklanması da bilginin etkin ve iyi yapılandırılmış bir şekilde yönetimini sağlar. canias ERP Proje Yönetimi Modülü (PRJ) ile projelerin etkin şekilde planlanması, yönetimi ve projeye özel önemli faktörlere ilişkin detayların analizi mümkündür.

 

PRJ modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

PROJE YÖNETIMI
PROJECT MANAGEMENT
STOK YÖNETIMI
INVENTORY
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
MALZEME IHTIYAÇ PLANLAMASI
MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING
DOKÜMAN YÖNETIMI
DOCUMENT MANAGEMENT
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
ROTALAR VE IŞ MERKEZLERI
ROUTING
STANDART MALIYET
CALCULATION
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
ÜRÜN AĞAÇLARI
BILL OF MATERIALS
İŞ SÜREÇLERIYÖNETİMİ
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
ÇEVRİMİÇİ ANALİTİK İŞLEME/İŞ ZEKASI
ONLINE ANALYTICAL PROCESSING/ BUSINESS INTELLIGENCE
İLETIŞIM ÇÖZÜMÜ
COLLABORATOR
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
SATIŞ
SALES
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER REALTIONSHIP MANAGEMENT
SATINALMA
PURCHASE
FATURA KONTROLÜ
VERIFICATION


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.