canias ERP MALZEME YÖNETİMİ – KALİTE YÖNETİMİ MODÜLÜ (QLT)

canias ERP QLT (Computer Aided Quality) – Kalite Yönetimi Mo­dülü, kalite yönetiminin bilgisayar destekli olarak yönetilmesi­ni kapsar.

canias ERP ile Kalite Yönetimi Modülü (QLT)

Bilgisayar destekli bir kalite kontrol sisteminin ama­cı; yönetim çalışmaları için harcanan çabayı en aza indirmek, toplam kalite yönetimi ile ilgili şeffaflığı, verimliliği ve etkinliği artırmaktır.

Böyle bir sistemin sunduğu sayısız avantajdan uygulamada ne kadar faydalanılabileceği her şeyden önce, CAQ sistemi ile di­ğer ERP sistemi/sistemleri arasında oluşturulan ağ bağlantısı­nın kalitesine bağlıdır. Kusursuz bir entegrasyon, sürecin çok sayıda arayüz nedeniyle oluşabilecek teknik risklerden arınmış bir şekilde, son derece hızlı ve etkin biçimde devam etmesine olanak sağlar.

canias ERP Kalite Yönetimi Modülü (QLT), kapsamlı bir entegrasyona sahiptir ve, diğer tüm modüller gibi canias ERP genel sistem ya­pısına ait çekirdek bir öğedir. canias ERP Kalite Yönetimi Modülü (QLT) sistem entegrasyonu grafiktr gösterilmiştir.

 

Kalite Kontrol Planlaması

Kalite kontrol sürecini oluşturacak verilerin yönetimi kalite planları aracılığıyla merkezi bir şekilde yönetilir. Kalite kontrol ile ilgili veriler arasında kontrol yöntemi, kontrol karakteristik­leri, kontrol dereceleri, dinamik değişimler ve hata kategorileri yer alır. Bu veriler kontrol tabloları aracılığıyla yönetilir ve bir teyitten önce veya bir işlem sırasında ne zaman istenirse kay­dedilebilir. Kalite planlamasına aktarılan kalite güvence ilişki­li malzeme bilgileri de malzeme ana verilerinde yönetilir. Bir malzemenin örneğin bir mal girişi kontrolü için işaretlenip işa­retlenmeyeceği, ilgili malzemenin temel verilerinde belirlenir.

 

Kontrol Süreci

Kontrol süreci malzeme stok girişi ile tetiklenir. Stok girişi sıra­sında kalite planlarından ve malzeme temel verilerinden alı­nan veriler ile birlikte kalite kontrol kayıtları onaylanmak üzere oluşturulur. Kalite kontrol işleminden onay almayan malzeme­ler canias ERP Stok Yönetimi modülünde ayrı tutulurlar ve genel olarak canias ERP modüllerinde işlem için (örn. üretim sarf, satış vb.) stok çıkışı yapamazlar.

Ayrıca üretim süreçlerinin kontrolleri için kalite planında çeşitli tanımlarla üretim onayı sırasında kontrol ve periyodik operas­yon kontrolleri tanımlanabilir.

Son olarak, malzeme kalite kontrolünün yanı sıra iş merkezle­rinde uygulanan işlemlerin performans değerleri de ölçüme tabi tutulabilir.

 

Kalite Kontrolü

Kontrolün türü ve sıklığı kontrol planında yönetilir. Kontrolün gerçekleştirilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin bilgi ise mal­zeme ana verilerinde kaydedilen kalite güvence ilişkili temel verilerden alınır. Bir kontrol planına, uzmanlar tarafından be­lirlenecek çeşitli kontrol karakteristikleri atanabilir. Kontrol ka­rakteristikleri ile birincil olarak, bir malzeme için kalite kontrol süreci başlatılıp başlatılmayacağı belirlenir.

Ek olarak kalite kontrol sürecinin başlatılması, dinamik konfi­gürasyonlarla yönetilip sipariş veya parti bazında kalite kont­rol başlatılması sağlanabilir. Ayrıca geçmiş kontrol sonuçlarına göre numune seviyelerinin belirlenmesi mümkündür.

Kontrol süreci sonunda verilecek karar nihayetinde malzeme­nin son stok durumu belirlenir. Sonuçları kabul edilen malze­meler 'kullanılabilir stok' durumuna alınırken kabul edilmeyen malzemeler stok yönetiminde 'bloke stok' olarak isimlendirilen bölüme alınır. Bloke stok içinde bekleyen malzemelerin hurda çıkışı veya tedarikçiye iadesi canias ERP Kalite Yönetimi Modülü (QLT) üzerinden canias ERP Stok Yönetimi entegrasyonu ile sağlanır.

 

Ölçüm Cihazlarına Bağlantı

canias ERP Kalite Yönetimi Modülü (QLT), teknik olarak elverişli ölçüm cihazları ile entegrasyon sağlayabilmektedir. Bir kontrol işlemi sırasında, bağlı bir ölçüm aracı kullanılarak canias ERP Kalite Yö­netimi içinde hem niteleyici (evet veya hayır) hem de değişken (ölçüm değerleri) sonuçlar kaydedilebilir. Ölçüm cihazı ile mal­zeme için belirlenmiş olan kontrol karakteristikleri ölçülür ve sistemde gerçek zamanlı olarak kaydedilir.

 

Veri Raporlama ve Analiz

Kalite kontrol sırasında ölçülen değerlerin ve daha pek çok ve­rinin raporlanması mümkündür. Kalite kontrol literatüründe geçen pek çok rapor ve grafik canias ERP Kalite Yönetimi dahilin­de bulunmaktadır.

Ayrıca elde edilen ölçüm değerleri akabinde Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler tanımlanabilir, 8D raporu sunulabilir ve Hata Analizi uygulanabilir.

Son olarak, kalite kontrol sonuçlarının yanında canias ERP Satı­nalma ve canias ERP Fatura Kontrolü modüllerinden entegras­yon ile beslenilen satın alma siparişi verileri birleştirilerek Te­darikçi Değerlendirme Analizi uygulanabilir.

Başlangıçtan İtibaren Entegrasyon

canias ERP Kalite Yönetimi Modülü (QLT), kusursuz şekilde entegre edilmiş dahili bir CAQ sistemi örneğidir. Entegre şirket süreç­lerinin sağladığı sayısız avantaj sayesinde, tüm kalite yönetimi sürecindeki verimlilik ve şeffaflık belirgin biçimde artar.

 

QTL modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

STOK YÖNETIMI
INVENTORY

MALZEME IHTIYAÇ PLANLAMASI
MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING

TRANSFER SİPARİŞİ
TRANSFER ORDER

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ
COMPUTER AIDED QUALITY
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
DOKÜMAN YÖNETIMI
DOCUMENT MANAGEMENT
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
SATINALMA
PURCHASE
STOK YÖNETIMI
INVENTORY


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.