canias ERP MÜŞTERİ YÖNETİMİ - SATIŞ MODÜLÜ (SAL)

canias ERP SAL (Sales) Satış Modülü, satış kapsamındaki tüm süreçlerin oluşturulmasına olanak sağlar.  

canias ERP ile Satış Modülü (SAL)

canias ERP SAL (Sales) Satış Modülü, canias ERP sis­temine bütünüyle entegredir ve bu nedenle yazılımdaki diğer modüller ile örtüşen birçok sürece sahiptir. Satış Modülü (SAL) bağlantıları, grafikte açıklanmıştır.

Sipariş İşlemleri

Belge türlerinin ve kalem tiplerinin isteğe göre tanımlanabil­mesi, şirkete özel bir modül uyarlamasının yapılmasını sağlar. Stok takibi yapılmayan malzeme kalemleri, hizmet kalemleri ve sade fatura kalemleri, kalem tipi konfigürasyon olanaklarından yalnızca bir kaçıdır. Ayrıca satış belgelerinde sigorta, navlun veya sevkiyat gibi teslimat koşulları da yönetilebilir.

Ödeme planlarına ilişkin tanımlama olanakları sayesinde, öde­me işlemlerinin ve ihtarların en uygun şekilde hazırlanması sağlanır. Müşterilerin ana verilerine göre, beklenen tüm öde­me girişleri için öngörülerde bulunulur ve bu tahminler Finan­sal Muhasebe'ye aktarılır. Burada yalnızca iskontolar ile (dağıtı­lan) vadeler değil, aynı zamanda ödeme devirleri (örn. finansal kiralama) ile merkezi düzenlemeler de birbiriyle eşleştirilebilir.

Satış işlemleriyle ilgili risk değerlemesi canias ERP Satış Modülü (SAL) içinde ayrıntılı olarak gerçekleştirilebilir. Bu işlem sıra­sında beklemedeki tahsilatların yanı sıra faturalanmamış irsa­liyelerin ve teslim edilmemiş siparişlerin sahip olduğu değer hacmi de dikkate alınır.

Stoklar

canias ERP Depo modülü ile bağlantı sayesinde satış departma­nı, depo adreslerinde ve depo yerlerindeki mevcut ve rezerve stoktan, henüz kalite güvence sürecine girmemiş stoğa kadar tüm stok türlerine ilişkin bir genel bakış elde eder. Müşteri ve tedarikçi tarafındaki konsinye stokların, siparişe bağlı ve siparişten bağımsız rezervasyon ve hareket işlemlerinin oluş­turulması da canias ERP Satış Modülünün standart kapsamına dahildir.

Satış Modülü (SAL), Malzeme İhtiyaç Planlama modülü ile bağlantı­sı sayesinde, müşterinin teslimat yapılmasını istediği tarihteki stok durumuna ilişkin bir tahminde bulunulmasını sağlar. Böy­lece Satış Modülü (SAL) içinde yalnızca sipariş zamanındaki stok değil ilerleyen tarihlerdeki stok durumları da görüntülenebilir.

Stokların sipariş taleplerini karşılayamaması halinde Üretim modülü ile bir simülasyon gerçekleştirilerek, olası üretim

ter­minleri ve gerekli bileşenlerin kullanılabilirliği ile ilgili bilgiler elde edilebilir.

 

Fiyatlandırma

Satış Modülü (SAL), fiyatlandırma yapılmasına yönelik sayısız olanak sunar. Fiyat listelerinde yer alan ve kullanıcı tarafından tanım­lanabilen kalem ilişkili parametreler, çok kademeli fiyatlandır­ma sistemindeki kararların alınmasını büyük ölçüde etkiler.

Fiyatlandırma sistemi, malzeme-müşteri ilişkisi ve malzeme koşulu grupları ile başlayan ve miktar ölçekleri ile indirim öl­çeklerinin de dahil olduğu bir fiyat listesi ilişkisine kadar devam eden dört hiyerarşi düzeyine ayrılmıştır. Bu kapsamda indirim analizinin yanı sıra dinamik seçim ölçütleri ve toplu fiyat artış­ları da yer alır.

Bu fiyat listeleri için zaman sınırlaması getirilebilir, böylece fiyat stratejileri önceden planlanarak sistemde saklanabilir. Tanımlanmış bu stratejiler için ilgili fiyat listelerine yönelik geçmiş bilgisine de ulaşılabilir. Ayrıca fiyatlandırma politika­larındaki önem sırasına göre, satış belgesindeki kalem tipi ile planlanan fiyat stratejilerinin kullanım sıraları ve devamlılığı denetlenebilir.

Müşteri Raporları

canias ERP Rapor Tasarım aracı, kullanıcıya belgelerin görüntü­sünü değiştirme olanağı sunar. Böylece kullanıcı, kendisine özel düzenler tasarlayabilir. Belge rapolarında, sistem içinde kullanıma sunulmuş olan ve bir PDF dokümanı biçiminde yaz­dırılabilecek tüm bilgiler yer alır. Ayrıca müşteriye özel belge tasarımları oluşturulabilir, saklanabilir ve gerektiği zaman sistem tarafından kullanılmak üzere bir müşteriye atanabilir. Müşteriler için hazırlanan tüm satış dokümanlarında, destek tablolarında tanımlanmış hazır metinler kullanılabilir. Bunlar belge türlerine göre veya müşterilere göre düzenlenerek ata­nabilir.

Ayrıca mevcut belgeler çeşitli dillere çevrilebilir ve baskı için hazır edilebilir. Tüm dokümanlar e-Posta aracılığıyla gönderile­bilir. Bir faks sunucusu bağlanarak, dokümanlar faks yoluyla da gönderilebilir. Tüm dokümanlar canias ERP Doküman Yönetimi modülünde merkezi olarak kaydedilir ve gerektiğinde revizyon korumalı bir bellek ortamı entegrasyonu ile saklanır.

Varyantlar ve Müşteri Ürünleri

canias ERP Satış Modülü (SAL)  varyant yönetimi, düz bir hiyerar­şik yapıyla oluşturulmuştur ve ilgili varyant niteliklerini temsil eden varyant anahtarları ile alt bölümlere ayrılır. Varyant anah­tarı bir kez oluşturulur ve malzemelere bu anahtarlar atanır. Her bir varyant için, belirlenen hedefe uygun nitelikler seçile­bilir. Bu nitelikler, sistemdeki dahili tutarlılık kontrolü çerçeve­sinde konfigürasyon sırasında zaten doğrulanmış olur.

Nihai fiyat varyanta bağlı olabileceği için canias ERP Satış mo­dülünde, bir malzeme ile ilgili fiyatlandırmada diğer koşulların yanı sıra varyant bilgisi de etkili olabilir. Varyant niteliklerinin, fiyat ilişkili ve fiyat ilişkisiz özellikler halinde kademelendirilme­si, esnek ve şeffaf bir fiyat denetiminin yapılabilmesine katkı sağlar. canias ERP Satış Modülü (SAL) içinde, bir malzeme için varyant oluşturmanın yanı sıra müşteriye özel malzemelerin oluşturul­ması olanağı da mevcuttur.

 

Bahsedilen birinci işlemde satış malzemesi, müşteri tarafından tanımlanan ve fiyatlandırma sürecine ve sonrasındaki tedarik veya üretim süreçlerine de etki edebilecek karakteristik de­ğerlerine sahip olur. Müşteriye özel bir malzemenin oluşturul­ması çok daha kapsamlı bir konsepttir. Burada, satış sürecinin bir parçası olarak benzer bir malzemeden tamamen yeni bir tasarım başlatılabilir. Bir malzemenin oluşturulmasına yönelik, onay zorunluluğu bulunan adımlar, canias ERP Süreç Yönetimi modülü aracılığıyla her seferinde ilgili departmanlar tarafından başlatılarak denetlenebilir. Satışın canias ERP Hesaplama modü­lü ile bağlantısı, henüz müşteri talebi evresindeyken olası tes­limat tarihi ve fiyat bilgilerini edinebilmek amacıyla, bir mal­zeme için doğrudan hesaplama yapılabilmesine olanak sağlar.

 

Analiz Kontrol

Satış verileri canias ERP Satış Modülü (SAL) içinde malzemelere, müş­terilere, sipariş veya fatura türlerine göre ayrıştırılarak değer­lendirilebilir.

Tüm belgelerin birbirleriyle bağlantıları daha sonra da incele­nebilir. Böylece tekliften başlayıp sipariş, irsaliye, iade irsaliyesi ile devam eden ve fatura ile son bulan süreç çok daha rahat anlaşılabilir. Verilerin veri ambarından dışa aktarılmasına yö­nelik sistem ara yüzü sayesinde, BI (İş Zekası) araçlarına ERP verileri sağlanabilir. canias ERP sisteminden dışa aktarılan veriler, BI araçlarının merkezi veri tabanında kaydedilir ve farklı değer­lendirmeler için kullanılabilir.

 

Entegrasyon

canias ERP Satış Modülü (SAL), tüm satış süreçlerini destekler. Bu mo­dülde teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi belge tipleri oluştu­rulabilir. Tüm belge ve bilgi akışları sistem tarafından her an izlenebilir. canias ERP Satış Modülü (SAL) aynı zamanda bağımsız bir modül olarak da kullanılabilir. Yine de kullanıcılar bu modül­den en büyük faydayı ancak diğer canias ERP modülleri ile birlik­te kullandıklarında elde eder.

 

SAL modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

PERAKENDE
RETAIL MANAGEMENT

İHRACAT YÖNETIMI
EXPORT

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER REALTIONSHIP MANAGEMENT

İLETIŞIM ÇÖZÜMÜ
COLLABORATOR

SERVIS YÖNETIMI
SERVICE MANAGEMENT

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

PROJE YÖNETIMI
PROJECT MANAGEMENT
ÜRÜN AĞAÇLARI
BILL OF MATERIALS
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER REALTIONSHIP MANAGEMENT
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
SERVIS YÖNETIMI
SERVICE MANAGEMENT
STANDART MALIYET
CALCULATION
İLETIŞIM ÇÖZÜMÜ
COLLABORATOR
DOKÜMAN YÖNETIMI
DOCUMENT MANAGEMENT
BÜTÇELEME
BUDGETING
MALZEME IHTIYAÇ PLANLAMASI
MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
SATINALMA
PURCHASE
STOK YÖNETIMI
INVENTORY
DEPO YÖNETIMI
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
İŞ SÜREÇLERIYÖNETİMİ
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
ÇEVRİMİÇİ ANALİTİK İŞLEME/İŞ ZEKASI
ONLINE ANALYTICAL PROCESSING/ BUSINESS INTELLIGENCE
ELEKTRONİK VERIALIŞVEİŞİ
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
İHRACAT YÖNETIMI
EXPORT


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.